Vážení rodiče, z důvodu aktuální situace, která započala 11. 3. 2020, nemůžeme ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 použít pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválených školskou radou na začátku tohoto školního roku. Způsob hodnocení nařizuje Vyhláška ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. K této vyhlášce byl vydán dokument s názvem „Postup při hodnocení vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020“. Oba dokumenty jsou vyvěšeny na internetových stránkách školy.

Dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly hodnocení na naší základní škole, která z výše zmíněných dokumentů vychází.

Pro hodnocení z vyučovacích předmětů, které stále probíhají dle upraveného rozvrhu formou online hodin nebo prací zadaných na stránkách učitelů, platí následující pravidla:

  • Učitelé budou vycházet z podkladů, které získali do 10. 3. 2020 včetně (do doby uzavření škol).
  • Učitelé budou dále vycházet z podkladů, které od žáků získali od zahájení výuky na dálku (od 11. 3. 2020), zejména pak z klasifikovaných kontrolních úkolů a dalších povinností zadaných v rámci výuky na dálku.
  • Učitelé budou rovněž vycházet z podkladů, o kterých jsme Vás informovali ihned na začátku vzniklé situace (kontrola sešitů a pracovních sešitů se zápisy, která bude provedena během měsíce června). O způsobu odevzdávání sešitů a pracovních sešitů Vás budeme včas informovat.
  • Žák může být hodnocen i horší známkou než v prvním pololetí, má-li k tomu vyučující dostatečné množství podkladů (například nezájem při práci na dálku, neodevzdávání kontrolních úkolů atd.).
  • Pro hodnocení z vyučovacích předmětů, které od 11. 3. 2020 neprobíhají (předměty výchovného zaměření – výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova), platí tato pravidla:
  • Pro hodnocení se prioritně vychází z podkladů za první pololetí školního roku 2019/2020.
  • Pokud v době do 10. 3. 2020 došlo v nějakém z uvedených předmětů ke zlepšení prospěchu, vyučující k tomu přihlédne a udělí známku lepší oproti prvnímu pololetí.
  • Žák neobdrží ve druhém pololetí z předmětů výchovného zaměření známku horší, než obdržel v prvním pololetí aktuálního školního roku.

Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor