Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás informovali o vzdělávacích aktivitách žáků druhého stupně od pondělí 8. 6. 2020.

 • Při stanovení vzdělávacích aktivit jsme vycházeli z upraveného dokumentu MŠMT s názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který je vyvěšen na internetových stránkách školy. V něm jsou na straně 9 doporučeny vzdělávací aktivity žáků 2. stupně.
 • Jelikož se má prioritně jednat o občasnou a krátkodobou výuku představující zejména třídnické hodiny, konzultace s pedagogy včetně obnovení kontaktu se spolužáky, rozhodli jsme se pro následující způsob realizace:
  • Všem žákům 6. – 8. ročníku bude nabídnuta možnost navštívit školu v předepsaných skupinách po maximálně 15 žácích 2x týdně. Pouze žákům 9. ročníků bude nabídnuta konzultace ve škole 1x týdně.
  • Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny označené I a II (je v kompetenci třídního učitele). Třídní učitel Vás bude nejpozději ve čtvrtek informovat prostřednictvím elektronické žákovské knížky (systém Komens) o zařazení Vašeho dítěte do příslušné skupiny.
  • Žáci zařazeni do skupin I budou chodit do školy v pondělí a ve středu, žáci zařazeni do skupin II v úterý a ve čtvrtek. V případě individuální potřeby lze po konzultaci s třídním učitelem změnit zařazení do skupiny v dané třídě (i jednorázově).
  • Konzultace ve škole budou probíhat vždy od 13:00 do 14:40 hodin (2 vyučovací hodiny). Tyto časy jsme zvolili proto, že do 12:50 přijíždějí a od 14:45 do 15:00 hodin odjíždějí autobusové spoje do všech spádových obcí. Rozpis příjezdů a odjezdů autobusů naleznete na konci zprávy.
  • Výuka bude probíhat od 8. 6. 2020 do 23. 6. 2020. Tento den se uzavírají známky za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
  • 24. 6. 2020 je pedagogická rada k ukončení druhého pololetí.
 • K výše uvedenému způsobu jsme se rozhodli proto, že nechceme rušit zavedený dopolední rozvrh hodin online výuky, která se osvědčila a pro všechny představuje srovnatelný způsob vzdělávání. Při daných podmínkách by pro nás bylo rovněž obtížné zabezpečit kapacitně výuku pro všechny skupiny včetně personálního zabezpečení při souběžném fungování výuky žáků na prvním stupni.

Návrat žáků 2. stupně je podmíněn povinností odevzdat podepsané čestné prohlášení a seznámení, které naleznete na internetových stránkách školy. Toto čestné prohlášení je třeba odevzdat při prvním vstupu do školy. Každý žák musí mít u sebe minimálně jednu roušku na jeden den včetně obalu.

Program konzultací od 8. 6. 2020:

 • prvním týdnu (8. 6. – 12. 6.) kromě třídnických hodin se ve třídě objeví všichni vyučující, kteří v dané třídě vyučují. Žáky mimo jiné seznámí s požadavky na ukončení klasifikace (kontrola sešitů a dalších materiálů v následujícím týdnu). Tento týden bude naposledy zadán klasifikovaný kontrolní úkol.
 • Ve druhém týdnu (15. 6. – 19. 6.) proběhne vybrání požadovaných materiálů. Žáci 9. ročníků přinesou v tomto týdnu rovněž učebnice. Při odchodu domů si žáci odnesou veškeré věci ze šatny i ze třídy.
 • Ve třetím týdnu (22. 6. – 23. 6. 2020) si žáci odnesou opravené materiály z předchozího týdne domů. Dále budou žáci seznámeni s klasifikací.
 • Ve všech týdnech se tedy v daných třídách vystřídají všichni vyučující, kteří zde učí (jedná se o předměty, které korespondují s online výukou).

Po dobu vzdělávání touto formou je možné si s konkrétním vyučujícím domluvit i individuální konzultaci (například kvůli uzavření známky atd.). Rozvrh2stupen