Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali, že v rámci rozvolnění některých vládních opatření nastává od 11. 5. 2020 možnost návratu žáků 9. ročníků do základních škol. Z harmonogramu vydaného MŠMT dále plyne, že návrat žáků 9. ročníků je výhradně určen pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a je podmíněn povinností podepsat čestné prohlášení a seznámení, které naleznete po kliknutí nebo i v sekci pro rodiče – tiskopisy. Toto čestné prohlášení je třeba odevzdat při prvním vstupu do školy.

Nabízíme tedy od příštího týdne pravidelné konzultace pro Vaše děti v následujících termínech:

IX. A

Úterý, středa a pátek:

7:25 – 8:25 Matematika

8:40 – 9:40 Český jazyk

 

IX. B

Úterý, středa a pátek:

7:25 – 8:25 Český jazyk

8:40 – 9:40 Matematika

 

Nabídku v těchto dnech a časech jsme zvolili z následujících důvodů:

 • Autobusy přijíždějí ráno ke škole nebo ke kostelu v Mysločovicích mezi 6:50 – 7:16 hodin.
 • Autobusy odjíždějí od školy v rozmezí od 9:48 do 10:03 hodin.
 • Ve zvolených dnech začíná online výuka žákům až od 10:00 hodin. Aby bylo umožněno ji žákům stihnout, provedeme posunutí začátku online hodiny na 10:15 hodin.

Žádáme Vás o zpětnou vazbu, zda se Vaše dítě bude účastnit konzultací k přijímacím zkouškám. Tuto zpětnou vazbu potřebujeme mít nejpozději do středy 6. 5. 2020 do 12.00 hodin, abychom Vás během čtvrtku mohli seznámit s dalšími postupy (počty skupin, vyučující, další bezpečnostní a hygienické opatření atd.). Zpětnou vazbu zašlete přes systém „Komens“ vedení školy.

Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor

 

Příloha (výtah z metodického pokynu MŠMT s názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“) – celý jej naleznete ZDE

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,
  po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020:

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
  Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny:

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.