Červen

22. 6. 2022

Souhrnný test – vyhodnocení + uzavírání známek.

Čtení v učebnici. Nové objevy + objevení Ameriky 1492 – končí středověk, začíná novověk.


20. 6. 2022

Dnes neproběhla výuka Vl, nýbrž PrČ, které jsme měli mít v pátek 17. 6. 2022.


17. 6. 2022

Do domluvě s paní učitelkou třídní jsme prohodili dnešní PrČ a pondělní Vl (20. 6. 2022). 

Dnes jsme zopakovali na písemku, která proběhne dne 22. 6. 2022 – témata do písemky: Jiří z Poděbrad, Jagellonci a Rudolf II.

Následně jsme se dodívali na filmu Císařův pekař a pekařův císař.


15. 6. 2022

Pokračování ve filmu Císařův pekař a pekařův císař.


13. 6. 2022

Pokračování ve filmu Císařův pekař a pekařův císař.


8. 6. 2022

Společné opakování předešlé hodiny – Císař Rudolf II. – jeho chování, chování jeho dvora, alchymie/příživníci, sběratel.

Video – co/kdo to je Golem – Pavel Koutský: 58 Golem Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Pokračování ve filmu Císařův pekař a pekařův císař. Skončili jsme zatím v čase 1:05.


6. 6. 2022

Společné opakování předešlé hodiny.

Videa:

Pavel Koutský: 56 Rudolf II Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Pavel Koutský: 57 Astronomové na dvoře Rudolfa II Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Dále film Císařův pekař a pekařův císař – prozatím jsme skončili v čase 0:30.


1.6. 2022

HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ

Čtení v učebnici str. 41 a 42. Prohlédnutí a popis obrázků. Vysvětlení informace ze str. 42 – Astronomie je věda zkoumající planety a vesmírná tělesa. Astrologie není věda!

Zápis:

 • od roku 1526 – Ferdinand I. Habsburský
 • vláda trvala téměř 400 let až do vyhlášení samostatné Československé republiky v roce 1918
 • rod pocházel z Rakouska a byl velmi mocný
 • Habsburská říše = Rakouské země + země Koruny české + Uhersko (Maďarsko), ale i část Itálie, Slovinska, Chorvatska, Slovenska, Ukrajiny, Polska a Německa
 • sídlo měli ve Vídni

Císař Rudolf II.

 • vnuk Ferdinanda I.
 • své sídlo měl v Praze
 • podporoval vědu a umění – malíře, sochaře

Matyáš Habsburský

 • bratr Rudolfa II.
 • sídlo opět ve Vídni – České země spravovali úředníci

V příští hodině nás čekají 2 videa a film Císařův pekař a pekařův císař.


Květen

30. 5. 2022

Nadpis do sešitů: Jagellonci na českém trůně 

Čtení v učebnici str. 39.

Zápis:

Vladislav Jagellonský

 • pocházel z Polska
 • slabý a nerozhodný panovník – na vše odpovídal „bene“ = dobře – přezdívka: král „Dobře“
 • vznik gotických staveb: Vladislavský sál na Pražském hradě, část katedrály sv. Víta, chrám sv. Barbory v Kutné hoře

Ludvík Jagellonský

 • Vladislavův syn
 • boje proti Turkům (U Moháče) – zemřel velmi mlád na útěku z bitvy
 • 1526 vymírá rod Jagellonců na českém trůně

Video: Pavel Koutský: 48 Jagellonci na českém trůně Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Čtení v učebnici str. 41 – Habsburkové.


25. 5. 2022

Jiří z Poděbrad

Zápis:

 • nejprve správce země, následně byl zvolen šlechtou roku 1458 za krále
 • skvělý diplomat a vyjednavač
 • bojoval v bitvě u Lipan a chtěl nábožensky rozdělenou zemi opět spojit
 • snažil se o mír v Evropě – státy proti sobě nebudou bojovat (organizace podobná Evropské unii) – NEPODAŘILO SE MU TO
 • jeho nepřítelem byla katolická církev a Matyáš Korvín – uherský/maďarský král
 • Jiří nabídl český trůn polskému princi Vladislavovi z rodu Jagellonců

23. 5. 2022

Souhrnné písemné opakování – Hus, husité.

Čtení v učebnici str. 38.

Zápis:

Zikmund Lucemburský – Albrecht Habsburský – syn Ladislav Pohrobek – Jiří z Poděbrad

Společné vysvětlení.


18. 5. 2022

Souhrnné písemné opakování Lucemburkové – včetně správných odpovědí.

Opakování: Hus a Husité.

Videa:

V pondělí 23. 5. 2022 – písemné opakování: Hus, Husité.


16. 5. 2022

Zápis:

Husité = lidé, kteří se hlásili k myšlenkám J. Husa.

Z počátku vznešené myšlenky se upustilo. Lidé začali plenit kostely a kláštery.

 • hlavní postava: Jan Žižka z Trocnova
 • vybudovali si město Tábor
 • výhra v bitvě u Sudoměře
 • bojovali nejen zbraněmi, ale také upraveným nářadím, které dříve používali na poli
 • vozová hradba  – provizorní pojízdné opevnění. V případě napadení spojili vozy a vytvořily z nich hradbu.
 • jejich protivníkem byl Zikmund i papež – jejich vojáci nosili na šatech znamení kříže (křižáci). Všech 5 křižáckých výprav ale prohrálo.
 • po smrti Žižky vedl husity Prokop Holý – vyhrál v bitvě u Domažlic
 • píseň: Ktož sú boží boží bojovníci – YouTube
 • Husité se později nemohli mezi sebou domluvit, jestli boje ukončí, nebo jestli budou dále bojovat.
 • 1434 se obě skupiny střetly v bitvě u Lipan = konec husitského hnutí = králem uznán Zikmund Lucemburský

V příští vyučovací hodině promítneme videa a vše dovysvětlujeme.


11. 5. 2022

HUSITSKÉ VÁLKY

 • čtení v učebnici str. 34.

Zápis:

 • prodávání odpustků – velké bohatnutí církve

Jan Hus

 • kněz, profesor (mistr)
 • církev by měla žít chudobným životem, lidé by se měli modlit, obracet se na boha. Prodávání odpustků je špatné!
 • kázal v Betlémské kapli v Praze
 • za své názory se stal pro církev nebezpečným
 • kázal na venkově – byl pozván na církevní sněm (sešlost) do Kostnice – byl uvězněn
 • měl na výběr: mohl buď odvolat své učení a zachránit svůj život, nebo neodvolat a být upálen (6. 7. 1415 – státní svátek ČR)
 • Pavel Koutský: 42 Jan Hus Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Povídání, vysvětlování. Ukázali jsme si Betlémskou kapli, vysvětlili, co je to kázání.


9. 5. 2022

Zápis:

Život ve středověku

nakreslení pyramidy rozložení obyvatel

 • boje o moc mezi církví a šlechtou
 • církev byla čím dál bohatější díky poplatkům = odpustkům
 • časté nemoci – mor
 • poddaní odváděli králi, šlechtě a církvi daň, lidem bez pozemků se říkalo bezzemci
 • v městech obchodníci, řemeslníci

Pavel Koutský: 33 Růst měst ve 13. století Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Gotický sloh

Pavel Koutský: 41 Gotická móda Dějiny udatného českého národa – YouTube

 • dostal se k nám z Francie
 • typické znaky:

vysoké stavby, okna větší než v románském slohu – obdélník zakončen lomeným obloukem

 – nakreslení gotického okna 

 • budování hradů, chrámů a klášterů
 • V následující hodině si ukážeme příklady gotických staveb + video

4. 5. 2022

Dnešní zápis + videa.

Pavel Koutský: 38 Karel IV Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube 

European royal crown jewels -Evropské královské korunovační klenoty – YouTube 

Václav IV. 

 • starší syn Karla IV. 
 • Příliš se nevěnoval povinnostem, ale zábavě. 
 • Nespokojená šlechta, církev (ta byla rozdělena – dokonce 3 papežové) – odpustky (lidé platili, aby jim byly jejich hříchy odpuštěny), všudypřítomný mor (nemoc) 

Pavel Koutský: 40 Václav IV Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube 

Zikmund Lucemburský 

 • syn Karla IV. a mladší bratr Václava IV.  
 • přispěl k tomu, aby byl jen 1 papež 
 • husité jeho vládu neuznali 
 • 1437 rod Lucemburků vymřel po meči (Zikmund měl jen dceru) 
 • nazýván: „liška ryšavá“, ale i „šelma ryšavá“ 

2. 5. 2022

Čtení v učebnici str. 25 a 26. Vysvětlování.

Zápis:

Karel IV.

 • narozen 1316 Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému
 • vyrůstal ve Francii = velmi dobré vzdělání
 • v Čechách nastolil pořádek (platil otcovy dluhy, trestal loupežníky, opravoval Pražský hrad)
 • 1346 jmenován císařem Svaté říše římské – korunován až v roce 1355
 • vynikající diplomat (vyhýbal se válkám)
 • Praha největším městem ve střední Evropě
 • založil Nové město pražské, Karlův most, Chrám sv. Víta, Karlštejn, Hladovou zeď, nechal zhotovit korunovační klenoty, opravil Pražský hrad, roku 1348 založil první univerzitu ve střední Evropě
 • roku 1378 zemřel
 • nazván Otcem vlasti

Všichni zápis nestihli – dokončíme následující hodinu.

Vysvětlování pojmu Svatá říše římská – včetně ukázky mapy.


Duben

25. 4. 2022

Písemné opakování – Přemyslovci – včetně správných odpovědí.

Zápis:

LUCEMBURKOVÉ

Po smrti Václava III. propukly boje o český trůn. Tyto boje trvaly 4 roky, dokud na trůn neusedli Lucemburkové.

Jan Lucemburský

 • za ženu si vzal Elišku Přemyslovnu, sestru Václava III.
 • nerozuměl českému jazyku
 • byl to dobyvatel (získal nová území)
 • padl v bitvě u Kresčaku ve Francii (1346). Zde bojoval jako spojenec francouzského krále.

Popisování obrázku – bitva u Kresčaku.


20. 4. 2022

Dnes proběhla kontrola sešitů – pouze drobné chyby – neudělané okraje.

Dnešní hodina – dokončení zápisu a četba z učebnice.

Na pondělí 25. 4. 2022 nahlášena písemka – Přemyslovci – až do konce včetně dnešního zápisu.

Zápis:

Václav II.

 • syn Přemysla Otakara II.
 • na trůn nastoupil velmi mladý (strýc/poručník Ota Braniborský chtěl sám vládnout zemi)
 • schopný politik, diplomat
 • nová měna pražský groš
 • král Čech, Polska i Uherska (dnešní Maďarsko)

Václav III.

 • syn Václava II.
 • králem Čech, Polska i Uherska
 • říši nebyl schopen spravovat, a tak se vzdal vlády nad Uherskem
 • roku 1306 byl v Olomouci zavražděn = tento rok skončila vláda Přemyslovců
 • vymření po meči = zemřel poslední muž z rodu a neměl následníka

13. 4. 2022

Mezipředmětová vazba – ukázka měst na mapě.

Video – doplnění k minulé hodině: Pavel Koutský: 21 Kosmas Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Zápis včetně dovysvětlení:

Přemysl Otakar I.

 • konec 12. a počátek 13. století
 • 1212 – Zlatá bula sicilská (listina potvrzující nezávislost Českého království + dědičnost královského titulu)
 • syn Václav I. – usedá na trůn po P. O. (nové stříbrné doly) a dcera Anežka Česká (založila klášter pro chudé a trpící = Anežský klášter; byla prohlášena za svatou)

Po Václavu I. na trůn usedá jeho syn Přemysl Otakar II., také nazývaný král železný a zlatý.

 • Železný = rytíři na koních v těžkém brnění
 • Zlatý = velké bohatství a doly na stříbro
 • Jeden z nejmocnějších evropských králů
 • Pokusil se získat titul císaře mírovou cestou, následně vojenskou cestou – bitva na Moravském poli (1278 bylo české vojsko poraženo a Přemysl Otakar II. zahynul)

11. 4. 2022

Zápis:

Život za vlády prvních Přemyslovců

 • Vzdělanost – kněží a mniši
 • Ručně psané knihy (náboženský obsah) – krásně zdobené

Románský sloh

 • Dostal se k nám z Říma
 • Typické prvky: tlusté zdi bez omítky, malá okna
 • Kruhové kostely = rotundy
 • Větší kostely = baziliky

Kosmova kronika česká – napsal Kosmas, psal latinsky, psal o pověsti příchodu praotce Čecha – do r. 1125

 

VZNIK ČESKÉHO STÁTU

 • století = období rozkvětu
 • První města, hrady a kostely
 • Pokrok: obchod, trhy, řemesla

4. 4. 2022

Čtení v učebnici str. 17 a 18 – dovysvětlování.

Zápis:

Slavníkovci

 • soupeř Přemyslovců
 • Přemyslovci je roku 995 vyvraždili (nechtěli se dělit o moc)

V této době panovalo mnoho bídy a utrpení.

Oldřich – Břetislav – Vratislav II. (první český král)


Březen

30. 3. 2022

PŘEMYSLOVCI

 • čtení v učebnici str. 16

Zápis:

 • 10 století
 • ovládali území při dolním toku Vltavy
 • kníže Bořivoj (stejná doba jako na Velké Moravě kníže Svatopluk)
 • šíření křesťanství
 • Pražský hrad = sídlo
 • Bořivoj + Ludmila – Spytihněv a bratr Vratislav + manželka Drahomíra – synové Václav a Boleslav.

Kolem roku 935 nechal Boleslav Václava zavraždit.

Václav i babička Ludmila byli prohlášeni za svaté. Státní svátek 28. září.

Slavníkovci


28. 3. 2022

Písemka z: Slované na našem území a Velkomoravská říše.


Na pondělí 28. 3. 2022 nahlášená písemka z: Slované na našem území a Velkomoravská říše.

23. 3. 2022

Dnešní činnost:

Báje a pověsti – 2 videa:

Dějiny udatného českého národa 11 Báje – YouTube

Pavel Koutský: 12 Bořivoj a Ludmila Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Zápis:

 • 863 příchod kněží Konstantina (Cyrila) a Metoděje v období vlády knížete Rastislava – používali slovanský jazyk při bohoslužbách místo latiny (lidé jim rozuměli)
 • Konstantin = první slovanské písmo = hlaholice

Knížetem se stal Svatopluk – Metoděj pokračoval na Moravě. Po jeho smrti zůstalo latinské písmo – latinka.

Konstantin a Metoděj – prohlášeni za své zásluhy za svaté – státní svátek 5. července.

 • V této době rozvoj řemesel, šperkařství, sklářství, řezbářství, kovářství (zemědělství + zbraně), hrnčířství, tkalcovství, …
 • Hlavní město říše = Veligrad
 • Nálezy v oblasti Uherského Hradiště a Mikulčic
 • Zánik: Obyvatelé Velkomoravské říše se usazovali ve svých hradištích poblíž vodních toků. V období po smrti knížete Svatopluka přišly povodně a narušily opevnění. V tutéž dobu zahájili nájezdy kočovní Maďaři – to vše vedlo kolem roku 906 k rozpadu říše.

21. 3. 2022

Dnes bez zápisu. Z důvodu velké absence (nemoci a okresní kolo v házené) jsme si udělali volnější výuku. Žáci se střídali při četbě z knihy českých pověstí a relaxovali.


16. 3. 2022

Čtení v učebnici str. 11 a 13

Zápis:

Velkomoravská říše

 • od 9. století
 • první vládce – kníže Mojmír
 • pohanské náboženství bylo nahrazeno křesťanstvím (víra v 1 Boha) = láska, pomoc, odmítání lži, násilí a nenávisti 
 • 863 příchod kněží Konstantina (Cyrila) a Metoděje

14. 3. 2022

Čtení v učebnici

Zápis:

Slované na našem území

 • příchod kolem 5. st. n. l.
 • přicházeli z území dnešní Ukrajiny a východního Polska během velkého přemísťování obyvatel = stěhování národů
 • Společný jazyk: PRASLOVANŠTINA
 • dnes mezi Slovanské národy můžeme počítat: Bělorusko, Rusko, Ukrajinu, Česko, Lužické Srbsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, … proto obyvatelům těchto zemí mnohdy alespoň částečně rozumíme
 • pastevci a zemědělci
 • výměnný obchod
 • náboženství pohanské (mnoho bohů)
 • v 7. století napadeni Avary (kočovný kmen z Asie)
 • usadil se zde kupec Sámo (Franská říše) – Slované dokázali vyhrát nad Avary a Sámo se stal vládcem Slovanských kmenů (asi kolem roku 623 n. l.)
 • Sámův kmenový svaz = Sámova říše = první Slovanský stát na našem území
 • Rozpad Sámovy říše po jeho smrti 658 nebo 659 n. l.

Pavel Koutský: 07 Stěhování národů Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Pavel Koutský: 09 Sámova říše Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube


9. 3. 2022

Čtení v učebnici str. 9 + dovysvětlování

Zápis:

Keltové byli na našem území asi 400 let.

Po Keltech se na našem území usazovaly kmeny Germánů (dnešní Němci).

Kolem roku 500 n. l. přicházejí Slované.

 

Slované na našem území

 • příchod kolem 5. st. n. l.
 • přicházeli z území dnešní Ukrajiny a východního Polska během velkého přemísťování obyvatel = stěhování národů
 • Společný jazyk: PRASLOVANŠTINA
 • dnes mezi Slovanské národy můžeme počítat: Bělorusko, Rusko, Ukrajinu, Česko, Lužické Srbsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, … proto obyvatelům těchto zemí mnohdy alespoň částečně rozumíme
 • pastevci a zemědělci
 • výměnný obchod
 • náboženství pohanské (mnoho bohů)

7. 3. 2022

Písemné opakování.

Čtení v učebnici str. 8.

Zápis:

Keltové

 • u nás kolem roku 400 př. n. l.
 • první obyvatelé našeho území
 • Bójové (keltský kmen) – Bohemia
 • předměty z kovu, bronzu, skla
 • obchod = mince (do té doby výměnný obchod)
 • opevněné vesnice OPPIDA
 • nové nástroje pro usnadnění běžného života: krnčířský kruh, pila, nůžky, hrábě, …

2. 3. 2022

Pavel Koutský: 01 Lovci mamutů Dějiny udatného českého národa (2013) – YouTube

Zápis:

Doba bronzová

Dějiny udatného českého národa – Doba kovů – YouTube

 • zpracování kovů a jejich slévání (bronz = měď + cín)
 • u nás mezi lety 2300 – 2100 př. n. l.
 • výroba zbraní, nástrojů a šperků
 • ve světě první písmo, založení měst, dálkový směnný obchod

Doba železná

 • poslední doba pravěku
 • u nás mezi lety 750 – 450 př. n. l.
 • lepší zpracování železa
 • využití: zbraně, nářadí

Podívat se na obrázky učebnice str. 7.


Únor

28. 2. 2022

Ukázka předmětů zapůjčených od pana Zapletala z Hostišové – předměty doby kamenné nalezené na území Hostišové.

Čtení v učebnici str. 6.

Zápis:

 • jednoduchá lidská řeč + posunky
 • Věstonická Venuše
 • jeskynní malby
 • výroba jednoduchých předmětů (pěstní klín)

Mladší doba kamenná

 • usazování lidí (pěstování rostlin, chod živočichů)
 • půdu získávali kácením a vypalováním původních lesů
 • první zemědělci u nás asi 5000 let před naším letopočtem
 • výroba první keramiky

Dále dovysvětlování.


23. 2. 2022

Zápis:

Století = doba jednoho sta let

 • 2022 = 21. století

Tisíciletí = doba jednoho tisíce let

 • 2022 = 3. tisíciletí

 

České země v době pravěku

 • Čtení v učebnici str. 5

Zápis:

 • Doby dělíme podle materiálu, který pravěcí lidé používali na:
 1. Doba kamenná – starší a mladší
 2. Doba bronzová
 3. Doba železná

Starší doba kamenná

 • 2 – 3 mil. Let – vývoj prvních lidí
 • U nás asi před 40 000 lety
 • Lidé se živili sbíráním plodů a lovem zvěře

21. 2. 2022

Opakování předešlé hodiny.

Překreslili jsme časovou osu z učebnice str. 4 + rozšířili jsme o popis po staletích a o pojmy minulost, současnost a budoucnost.

Čtení v učebnici str. 4.


16. 2. 2022

Čtení v učebnici str. 3 – úvod k dějepisné části

Kapitola o čase – učebnice str. 4 – učili jsme se v loňském roce – čtení

Zápis:

Čas

Doba oběhu Země kolem Slunce = 1 rok = 365 a 1/4 dne

Doba oběhu Měsíce kolem Země = 1 měsíc = 30 nebo 31 dnů, v únoru 28 dnů, při přestupném roce 29 dnů

Doba otočení Země kolem své osy = 1 den

Kalendář

 • Pro počátek letopočtu byla stanovena významná událost (narození Ježíše Krista – dnes víme, že je nepřesný)

14. 2. 2022

Zápis:

Jihovýchod Čech – kraj Vysočina

 • náměstí v Telči (památka UNESCO), kostel sv. Jana Nepomuckého (Žďár nad Sázavou – památka UNESCO)

Sever Moravy  – Olomoucký a Moravskoslezský kraj

 • hrad Bouzov, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (památka UNESCO), Svatý Kopeček u Olomouce, muzeum automobilů Tatra v Kopřivnici, hranická propast, papírna Velké Losiny

Jih a jihovýchod Moravy – Jihomoravský a Zlínský kraj

 • mohyla Míru u Slavkova (Napoleon), zámek Lednice (UNESCO), vila Tugendhat v Brně, hrad Špilberk, Moravský kras (Macocha)
 • skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, zámek a zahrady v Kroměříži (UNESCO), poutní místo Velehrad, Hostýn, …

Většinu míst jsme si ukázali na obrázku, v mapě, popřípadě v online mapách.


2. 2. 2022

V dnešní hodině opakujeme různá místa kam se podívat, pokud cestujeme po ČR. Díky tomu, že významných a hezkých míst je v naší vlasti opravdu mnoho, vybrali jsme pouze některá. Poněkud podrobněji v následujících hodinách probereme Zlínský kraj. Doplním, že názvy památek a zajímavých míst k návštěvě psali sami žáci na tabuli v rámci brainstormingu. Jejich názvy tedy nemusí být zcela správné (jako třeba „orloj“), nicméně sami žáci si všichni vybaví o jaký orloj jde (Staroměstský nebo také Pražský orloj) atp.

Zápis:

pokračování pod CESTUJEME PO ČR

Střed Čech

 • Středočeský kraj a Praha
 • Orloj, Pražský hrad, Karlův most, Katedrála svatého Víta, Petřín, Zlatá ulička, Národní muzeum, Národní divadlo, Karlštejn, …

Západ Čech

 • Karlovarský a Plzeňský kraj
 • Františkovy lázně, hrad Švihov, minerální prameny v Karlových Varech

Sever Čech

 • Liberecký a Ústecký kraj
 • Pravčická brána, Terezín, Panská skála, Říp, NP České Švýcarsko, Labské pískovce

Jih Čech

 • Jihočeský kraj
 • Holašovice (selské stavby, památka UNESCO), Český Krumlov (památka UNESCO),  Boubínský prales

Východ Čech

 • Královehradecký a Pardubický kraj
 • zámek Litomyšl (památka UNESCO), , ZOO ve Dvoře Králové, Adršpašsko-teplické skály, Prachovské skály

Leden

31. 1. 2022

 • práce s učebnicí + čtení

Zápis:

Chráněná území

 1. chráněná krajinná oblast (CHKO) – vypsat 3 libovolné z učebnice
 2. národní parky (NP) – vypsat všechny 4 

CESTUJEME PO ČR

 • přírodní zajímavosti
 • historické pamětihodnosti
 • národní kulturní památky

Seznam světového dědictví UNESCO (12 zapsaných v ČR) – zámek a zahrady v Kroměříži (poznámka – k nám nejblíž)


26. 1. 2022

Zápis:

Doprava surovin a výrobků

 • silniční doprava (automobilová)
 • železniční doprava
 • vodní doprava
 • ropovody a plynovody
 • informační doprava (internet)

Čtení v učebnici str. 39 – vysvětlování.

Nové téma – povídání o tom, že díky výrobě mnohdy měníme a ničíme planetu. Je třeba najít vhodnou cestu a kompromis pro udržitelný rozvoj. K tomu potřebujeme i pravidla pro ochranu přírody.

Zápis:

CHRÁNÍME PŘÍRODU

 • využívání obnovitelných zdrojů
 • šetrné využívání neobnovitelných zdrojů
 • hledání nových a šetrných zdrojů energie

Čtení v učebnici str. 44.

Další povídání o ochraně. Bude následovat příští vyučovací hodinu.

Za DÚ přepsat zelený rámeček v učebnici str. 44 – členění krajiny. V příští hodině si budeme ukazovat příklady.


24. 1. 2022

 • společné povídání a čtení v učebnici str. 38 a 39 – PRŮMYSL
 • popsání rozdílu mezi průmyslem a službou. Průmysl vyrábí nějakou fyzickou věc, služba (paní na poště) sice nic nevyrábí, ale svou činností je nám prospěšná. Každý z lidí dělá co umí, co mu jde.

Zápis – netradičně – myšlenková mapa (síť)

Uprostřed = 1. úroveň: Průmysl = výroba

Okolo = 2. úroveň jednotlivé průmysly = strojírenský, textilní a oděvní, potravinářský, kožedělný, chemický, keramický a sklářský, hutní, stavební, dřevozpracující

3. úroveň – popsání každého průmyslu zvlášť. Všechny jsme si ústně popsali. U některých není třeba psát zápis. Žáci věděli, že například u Textilního a oděvního průmyslu se bavíme o veškerých látkách, textiliích, oblečení,…. a u potravinářského zase o veškerých možný potravinách (masu, mléku, ovoci, zelenině, …).

Popsali jsme si dále jen strojírenský průmysl – auta, traktory, letadla (slovně jsem doplnil, že i pila, která je potřeba ve dřevozpracujícím průmyslu se vyrábí ve strojírenském průmyslu). Chemický průmysl – barvy, léky, oleje, benzín. A hutní – výrobky ze železa a oceli (hutě = pece)


19. 1. 2022

Souhrnné opakování počasí, podnebí a půdy.

Ukázky na internetu – těžba hnědého a černého uhlí.


17. 1. 2022

Na příště nahlášená písemka – počasí, podnebí + půda (není toho mnoho)

Nerostné suroviny

 • Jaké znáte?
 • Čím se liší živá a neživá příroda?
 • Čtení v učebnici str. 36
 • Zápis:

Tabulka z učebnice str. 36

Členění nerostných surovin

Nerostné suroviny

 1. Paliva: a) Pevná (uhlí – hnědé a černé) b) Kapalná (ropa), c) Plynná (zemní plyn)
 2. Rudy (např. železná ruda)
 3. Nerudné suroviny (např. kaolin, sklářské písky, vápenec)

12. 1. 2022

 • doplnění k předchozímu zápisu: ZVĚTRÁVÁNÍ = PŮDOTVORNÝ PROCES (tvoří se půda)

Promítání obrázků – povídání jaké jsou problémy s půdou – znečištění, stavění domů a obchodních center na úrodné půdě, znečišťování atd.

ZEMĚDĚLSTVÍ (nadpis do sešitů)

 • povídání si o tom, jestli pěstujeme zemědělské plodiny všude. Proč například na horách ne?
 • čtení v učebnici str. 35 nahoře
 • zápis:

Nejvyšší nadmořské výšky = málo úrodná půda – lesy, pastviny (ovce).

Vysočiny – úrodnější půda (hnědozem) – pěstujeme brambory, len, oves. Chov dobytka.

Nížiny – teplé podnebí, méně srážek.

(V další hodině dopíšeme zápis, ukážeme na mapě a ve čtvrtek si napíšeme opakovací test na půdu a zemědělství).


10. 1. 2022

Půda

 • rozdání obrázků – práce s nimi
 • práce s prezentací – obrázky + zápis do sešitů

Zápis: Nadpis: Půda a zemědělství

Půda je zdrojem obživy obyvatel Země.

Půda – jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Trvalo mnoho miliónů let, než se vytvořila.

Zvětrávání – rozpad hornin (díky vodě, vzduchu, teplotě, ale i rostlinám). Půda obsahuje i zbytky těl rostlin a živočichů (humus).

Druhy půd:

a) Jílovitá – těžká půda, drží pohromadě

b) Hlinitá – nejúrodnější (černozem) 

c) Písčitá

Půda a zemědělství

 • Orná půda (pole, vinice, sady) pro pěstování hospodářských rostlin = rostlinná výroba
 • Pastviny (louky) pro chov hospodářských zvířat = živočišná výroba

5. 1. 2022

Písemné opakování vodstva ČR.

Zápis do sešitů:

Podnebí

 • dlouhodobý stav počasí na určitém místě
 • je dáno: polohou (vzdáleností od moře), členitostí krajiny (pohoří, nížiny) a nadmořskou výškou.

Společně jsme si vysvětlili, že například poloha u moře pomáhá Norsku a Anglii – pobřeží otepluje Golfský proud.

Dále jsme si řekli (zkušenosti dětí),  že na horách se teple oblékáme a počasí se střídá mnohem rychleji.

Do sešitů jsme nakreslili obrázek kopce, kdy jsme si napsali i výškový profil a ukázali si, jakým způsobem teplota vzhledem k vyšší nadmořské výšce klesá. Samozřejmě, pro ilustraci, jsme do obrázku dali, že po 100 metrech se teplota mění o 2°C. Reálná situace je taková, že tomuto „jevu“ se říká vertikální výškový gradient a teplota se mění o cca 0,65°C na každých 100 metrů. Do tohoto teplotního rozdílu ale zasahuje také množství oblačnosti, srážek atd, takže teplota na 100 výškových metrech liší asi o 1 stupeň.


3. 1. 2022

Opakování vodstva – ve středu 5. 1. 2022 bude písemné opakování učiva – opakování: Voda povrchová a podpovrchová, řeky a práce s mapou, vodní nádrže (přehrady, jezera a rybníky), povodí, úmoří, rozvodí.

POČASÍ A PODNEBÍ

 • brainstorming – co to je počasí

Zápis: okamžitý stav ovzduší na určitém místě v určitém čase

Ovlivňuje ho:

a) poloha místa na Zemi, nadmořská výška, vzdálenost od moře

b) teplota vzduchu (°C)

c) vodní srážky (déšť, sníh, rosa, …)

d) proudění vzduchu (směr, síla a rychlost)

e) sluneční svit (jasno, polojasno, zataženo)


Prosinec

20. 12. 2021

Nakopírovaný zápis – rozdal jsem žákům, nalepili:

Povodí

 • Území, odkud voda odtéká do jedné řeky. Do povodí řeky zahrnujeme i povodí všech jejich přítoků.
 • Příklad: Před školou nám teče potok Racková. Ten s dalšími potoky (Žídelná, Žeranovka, …) pramení na úpatí Hostýnských vrchů. Vlévají se do sebe. Racková se pak mezi Malenovicemi a Otrokovicemi vlévá do řeky Dřevnice. Dřevnice se v Otrokovicích vlévá do řeky Morava a ta opouští náš stát. Celé toto povodí se nazývá povodí Moravy.
 • Tvoří přirozenou hranici mezi Rakouskem a Slovenskem. Morava se vlévá do Dunaje a ten odtéká do Černého moře.

Úmoří

 • Území, odkud tečou všechny vody do jednoho moře.
 • Naše území patří do úmoří Severního, Černého a Baltského moře.
 • De facto to funguje stejně jako s povodím, nicméně úmoří je mnohem větší. Zahrnuje všechny vodní toky, které odvádí vodu do konkrétního moře.
 • Řeka Morava, která se následně vlévá do Dunaje tvoří úmoří Černého moře

Rozvodí

 • Je hranice mezi povodími.
 • Územím ČR prochází hlavní evropské rozvodí oddělující povodí Severního, Baltského a Černého moře.

Přečetli jsme spolu, vysvětlili, ukázali si obrázky a mapy na internetu.

Zápis z tabule:

Vodní nádrže

 1. Jezera – jsou přirozeně vzniklé vodní nádrže

– u nás málo a jen v horách (na Šumavě)

– př. Černé

 1. Rybníky – uměle vytvořené přírodní nádrže

– chov ryb, rekreace

– př. Rožmberk, Máchovo jezero, Svět, Lechotický rybník, Slatinky (Machovský rybník)

 1. Přehrady – uměle vytvořené vodní nádrže v údolí řek

– vybudovala se hráz přehrazující vodní tok

– výhoda: regulace množství vody v řece – prevence záplav

               Zásobárna pitné vody

– př. Přehrada Fryšták, Luhačovice


15. 12. 2021

Zápis:

Labe – pramení v Krkonoších

               Hlavní přítoky:

                                            L – Metuje, Orlice, Chrudimka, Vltava, Ohře, Bílina

                                            P – Cidlina, Jizera, Ploučnice

Morava – pramení na svazích Kralického Sněžníku

               Hlavní přítoky:

                                            L – Desná, Oskava, Bečva, Dřevnice

                                            P – Haná, Dyje

Odra – pramení v Oderských vrších pod Nízkým Jeseníkem

               Hlavní přítoky:

                                            L – Opava

                                            P – Ostravice, Olše

Vše jsme si ukazovali na nástěnné mapě a v učebnici str. 29 a 31.

Ukazovali jsme si, co znamená slovo „úmoří“ – zápis provedeme příště.

Vysvětlovali jsme si pravý a levý břeh řeky.  Zjednodušeně. Mnohdy nás mapa klame. Zatímco Vltava pramení na jihu Čech a teče směrem k severu, břehy jsou správně. Vlevo je levý břeh a vpravo je pravý břeh. Když se ale podíváme například na řeku Moravu, vlevo je napsán pravý břeh a vpravo zase levý. Nejde o chybu. Musíme si vždy představit, že jsme vodáci a sedíme v kánoi na řece. Za zády máme pramen a plavíme se po směru řeky. Tím pádem, když se nalodím pod Kralickým Sněžníkem na řeku Moravu a popluji směrem na jih, budu mít po své levé ruce například Bečvu a Dřevnici a po pravé ruce řeku Dyji.


13. 12. 2021

Souhrnné opakování – Orientace v krajině a pohoří ČR.

Upozorňuji, že žáci, kteří chybí, si mají průběžně doplňovat zápisy do sešitu. Není možná situace, kdy se žák po 3 týdnech vrátí a v sešitě nemá ani čárku. 

Žáci, kteří dnes byli po karanténě ve škole mají za DÚ doplnit zápisy a doučit se na středeční test, který dnes nepsali.


8. 12. 2021

Opakování na pondělní písemku – Orientace v krajině a povrch ČR + základy práce s mapou.

Vodstvo ČR

Vodu dělíme na:

 1. Povrchovou – vodní toky (potoky a řeky) a vodní nádrže (jezera, rybníky, přehrady)
 2. Podpovrchovou – v půdě (půdní voda) a pod zemským povrchem (podzemní voda)

Pramen – místo, kde se podzemní voda dostává na povrch.

Pramen – potok – přítoky (levý a pravý) – řeka

Místo, kde se stékají alespoň 2 potoky či řeky nazýváme soutok.

 

Řeky – práce s mapou

Vltava – pramení na Šumavě, u Mělníka se vlévá do Labe.

Hlavní přítoky:

L – Otava, Berounka

P – Malše, Lužnice, Sázava


6. 12. 2021

Vysvětlení barem v mapě

zelená = nížina

světle hnědá = vysočina

tmavá hnědá = hornatina

nejvíce tmavá = velehornatina

modrá = voda (vodní plochy a toky)

POHOŘÍ ČR

 1. Krkonoše – Sněžka (1603 m n. m.); Krkonošský národní park
 2. Orlické hory – Velká Deštná
 3. Jizerské hory – Smrk
 4. Lužické hory – Luž
 5. Krušné hory – Klínovec
 6. Český les – Čerchov
 7. Šumava – Plechý; národní park Šumava; Boubínský prales
 8. Bílé Karpaty – Velká Javořina, Moravskoslezské Beskydy – Lysá hora (Radhošť)
 9. Jeseníky – Hrubý a Nízký – Praděd
 10. České středohoří – Milešovka

Nížiny:

 1. Polabská nížina
 2. Hornomoravský úval
 3. Dolnomoravský úval
 4. Dyjsko-svratecký úval

V příští hodině si vše ukážeme na mapě.


1.12. 2021

Překreslit první a druhý obrázek z učebnice str. 23 – krajina a výškový profil do sešitů včetně popisků.

Ústní popsání obrázků na str. 23 dole.

Zápis:

Povrch většiny našeho území tvoří pahorkatiny a vrchoviny. Nížiny se rozkládají při vodních tocích. Státní hranici lemují převážně hory. Tvoří přirozenou hranici naší země. Říkáme jim hraniční pohoří.

Dále cvičení na určování světových stran v učebnici str. 25.


Listopad

29. 11. 2021

Zápis:

Orientace v krajině (nadpis)

 • do sešitů udělat směrovou růžici a popsat
 • a) jednou barvou hlavní světové strany: S, J, V, Z
 • b) jinou barvou vedlejší světové strany: SV, SZ, JV, JZ

Způsoby orientace v krajině

a) kompas

b) buzola – u  obou magnetická střelka směřuje k severu

c) GPS navigace

Určení světových stran v přírodě podle stínu, lišejníků či letokruhů nemusí být vždy správná.

Nejčastěji se orientujeme pomocí mapy.

POVRCH ČR

 • je velmi rozmanitý – roviny, nížiny, kopce, vysoká pohoří
 • výška = v metrech (m) – porovnáváme s hladinou moře = nadmořská výška

Na mapě je výška krajiny vyznačena barvami a výškovými body s číslem (kótou) – 1603 Sněžka (poznámka, nepsat: Sněžku přeměřili a má o metr více, než je uváděno v některých starších zdrojích a učebnici)

 1. Krajina s nadmořskou výškou do 200 m se nazývá nížina.
 2. Krajina s nadmořskou výškou od 200 m se nazývá vysočina.

24. 11. 2021

Opakování plánů a map

a) skupinové tvoření map včetně všech náležitostí (mapové pole, název, měřítko, tiráž, legenda). Následná prezentace u tabule. Žáky chci velmi pochválit, vše se jim povedlo na jedničku.

b) malá opakovací písemka – nepovedla se, i když byla hlášená – do bakalářů zadávat známky nebudu, nicméně v případě nerozhodné známky na pololetí budu k této známce přihlížet

V příští hodině začínáme „POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY“. Čtení v učebnici str. 23, 24. Ukázka povrchu ČR na mapě + zápis doplním.