Červen

20. 6. 2022

Souhrnný test  – vodstvo, podnebí a podnebné pásy + živočichové a rostliny.

Vysvětlení a ukázka – Hospodářství Evropy. Podle toho, kolik % obyvatel pracuje v zemědělství můžeme rozlišovat státy na více či méně vyspělé. Například v česku 2,8%  obyvatel pracuje v zemědělství = tedy 28 obyvatel z 1000. Na základě toho můžeme usuzovat, že používají techniku a jsou to odborníci. Naopak například zaměstnanost ve státě Albánie je 41,4 % pracujících, tedy z 1000 pracujících je jich 414 zaměstnáno v zemědělství, tedy práce v zemědělství není příliš efektivní. Zaměstnanost v zemědělství • Atlas (mapy.cz)

Dalším ukazatelem vyspělosti jsou například silniční a dálniční síť – google mapy. Ukázali jsme si silniční síť v Evropě a naopak například v Africe. I podle těchto „obrázků, map, fotek“ jsme schopni na první pohled rozlišit více a méně rozvinuté státy.

Zápis:

Hospodářství Evropy

 • velmi vyspělé
 1. Průmysl – těžba a zpracování nerostných surovin + dřeva
 2. Zemědělství – chov dobytka, lov ryb, pěstování obilnin, ovoce a zeleniny
 3. Doprava – obrovská dopravní síť

– pozemní (silniční, železniční), vodní (říční, námořní), letecká, ropovody, informační

 1. Služby – obchod, bankovnictví, školství, zdravotnictví, kultura, cestovní ruch, …

16. 6. 2022

Opakování podnebných pásů – dle obrázku v učebnici. Které podnebné pásy v Evropě nemáme? Tropický a polární.

Zápis:

Podnebí Evropy

Na S = subpolární pás.

Na J = subtropický pás (Itálie, Španělsko, Řecko).

Mezi nimi (i v ČR) = mírný pás.

 • ukázka na nástěnné mapě Evropy
 • čtení v učebnici – rostliny a živočichové – vysvětlení, že rostliny a živočichové jsou adaptováni pouze na přírodní podmínky, ve kterých se vyvíjeli tisíce a více let

Zápis:

Rostliny a živočichové

 • rozmístění dle podnebí
 1. tundry – zakrslé nízké stromy, mechy, lišejníky, sobi
 2. lesy (jehličnaté a smíšené – i v ČR) – smrk, jedle, modřín, buk, dub, javor, …
 3. stepi – jihovýchod Evropy, suchomilná tráva, drobní živočichové (hlodavci), pěstování obilí = Ukrajina = obilnice Evropy
 4. subtropická krajina – jih Evropy, poměrně sucho, teplo, mírná zima, olivy, fíky, citróny, vinná réva, hmyz

Příští vyučovací hodinu bude písemné opakování – vodstvo, podnebí a podnebné pásy + živočichové a rostliny.


13. 6. 2022

Společná kontrola DÚ.

Přepsání rozdělení vodních nádrží z učebnice do sešitů.

Ústní vysvětlení rozdílu mezi počasím a podnebím.

Počasí – krátkodobý stav ovzduší na určitém místě.

Podnebí – dlouhodobý stav.

Vysvětlení, jak fungují podnebné pásy. Ukázka na glóbu Země.

Díky přiklonění Země ke Slunci se mění nejen podnebné pásy, ale také rozložení a výskyt rostlin a živočichů na planetě a rozlišujeme odstíny barvy kůže. Pokud lidé žijí blíže rovníku (i naši předci), mají tmavší pleť – dopadá na ně více slunečního záření. Vše vysvětleno – zeměpisné hledisko. Rasismus je převrácená nevědecká teorie o nadřazenosti jedné rasy nad jinou = je špatný.

Příští hodinu zapíšeme do sešitů.


9. 6. 2022

Souhrnné písemné opakování – povrch Evropy.

Rozdán pracovní list na vodstvo Evropy. Chybějícím žákům dodám pracovní list hned po příchodu do školy.

V pracovním listu jsme společně udělali úvodní cvičení.

Žáci dostali za DÚ dopracovat list. K práci potřebují Vlastivědné mapy (modrá složka s vlastivědnými mapami). Je možné také využít jakékoli mapy na internetu – seznam-mapy, google-mapy atp.


6. 6. 2022

Odkaz na zajímavé mapy, které si žáci mohou vyzkoušet – například rozdíly ve střední délce života, ale i mapy k tématu – například vodstvo, povrch atp. Povrch Země • Atlas (mapy.cz) – Poznámka – vrstvy se mění vpravo nahoře. Lze si vybrat i vrstvu Země v noci, která nám napovídá nerovnoměrné rozmístění obyvatel na světě a například lokalizaci obyvatel blízko vhodných přírodních podmínek (například delta Nilu).

Žáci si do sešitů napsali nadpis Vodstvo Evropy

O vodstvu jsme si přečetli v učebnici – rozdělení na slanou a sladkou vodu.

Zápis:

 1. slané vody: oceány – Severní ledový oceán

                                              – Atlantský oceán

                                moře – žáci si vypsali 2 libovolné z učebnice

       2. sladké vody: potoky, řeky, jezera, rybníky, …

Rozdali a do sešitů jsme nalepili malé pracovní lístky. Pojmy jako „úmoří, záliv, …“ jsme si vysvětlili a ukázali na konkrétních příkladech v mapě. Chybějícím žákům pracovní lístky rozdám v nejbližší možné hodině.

Následující hodinu je nahlášená písemka z povrchu Evropy.


2. 6. 2022

Dopracování pracovního listu nalepeného v sešitě. Vysvětlení pojmů ostrov a poloostrov. Ostrov – výběžek do moře, který je spojen alespoň částečně s pevninou. Ostrov = pevnina obklopená mořem ze všech stran.

Ukázky ostrovů a poloostrovů na mapě Evropy.

Zápis do sešitů:

Nížiny

 • Francouzská nížina
 • Středopolské nížiny
 • Pádská nížina
 • Východoevropská rovina

Pohoří a vysočiny

 • Alpy
 • Karpaty
 • Pyreneje
 • Apeniny
 • Skandinávské pohoří

Celkové ústní opakování včetně ukázky na nástěnné mapě povrchu Evropy.

Žáky jsem seznámil s tím, že je samozřejmě pohoří a nížin v Evropě daleko více, nicméně my vypisujeme pouze ty nejdůležitější.


Květen

30. 5. 2022

Práce s mapou v učebnici str. 55.

Zápis do sešitů:

Světadíly: Evropa, Asie, Austrálie, Amerika (severní a jižní), Afrika, Antarktida

Oceány: Tichý, Atlantický, Indický, Severní ledový, Jižní

 

Vyplnění pracovního listu: – nejprve pracují žáci sami. Zkusí popsat povrch Evropy.

Poloha a povrch:

Povrch je velmi členitý. Jižní část je hornatá, východní část nížinná. Nížiny jsou v blízkosti velkých řek.


26. 5. 2022

Souhrnné písemné opakování na sousední státy ČR.

Do sešitů nadpis POVRCH EVROPY. Žáci ode mě obdrželi pracovní listy, které si nalepili do sešitů. Chybějící žáci pracovní listy obdrží po návratu do školy.

Dále jsme si ústně popsali rozdíly mezi mapami. V příští hodině začneme porovnávat rozdílnost povrchu v Evropě a vyplňovat za pomoci nástěnných map pohoří a nížiny Evropy.


23. 5. 2022

Německo

= Spolková republika Německo – nakreslit vlajku

 • hlavní město: Berlín
 • další velká města: Hamburk, Frankfurt, Mnichov, Drážďany
 • úřední jazyk: němčina
 • povrch státu: na jihu jsou Alpy, při hranici s ČR Šumava a Krušné hory
 • velké řeky: Dunaj, Rýn, Labe
 • na severu Severní a Baltské moře

Společná ukázka v mapě.

Příští vyučovací hodinu písemka.


19. 5. 2022

Nadpis do sešitů: Sousední státy ČR

– velmi zjednodušeně si každý žák pod nadpis nakreslil mapu ČR a sousedních států (včetně popisu) – celkově v mapě je: Česko, Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko. Opravdu stačí jen náčrt. Mapa nemusí být zcela přesná a dokonalá.

Pod mapu jsme zapsali velmi obecný zápis. Veškeré informace jsou velmi stručné. Během tvorby a prezentací projektů jsme si řekli mnohem více informací. V zápise jsou vyselektovány jen ty naprosto nejdůležitější.

Zápis:

Rakousko

= Rakouská republika – nakreslit vlajku

 • hlavní město: Vídeň
 • úřední jazyk: němčina
 • povrch státu: hornatý – Alpy
 • velká řeka: Dunaj

Slovensko

= Slovenská republika – nakreslit vlajku

 • vznik po rozdělení Československa – 1. 1. 1993
 • hlavní město: Bratislava
 • úřední jazyk: slovenština
 • povrch státu: na severu Tatry (Gerlachovský štít), Malá Fatra, Nízké Tatry – na jihu nížiny
 • velké řeky: Dunaj, Váh

Polsko

= Polská republika – nakreslit vlajku

 • hlavní město: Varšava
 • úřední jazyk: polština
 • povrch státu: na jihu hornatý (Krkonoše, Vysoké Tatry), zbytek jsou nížiny
 • velké řeky: Visla, Odra
 • na severu sousedí s Baltským mořem

Německo – dopíšeme příští hodinu. Vše si následující hodinu ukážeme v online mapách a zopakujeme.


16. 5. 2022

Prezentace projektu sousedních států ČR. V příští hodině si uděláme zápis.


12. 5. 2022

Z důvodu nedokončených prací jsme dnes pokračovali v tvorbě posterů. Prezentace bude probíhat příští týden v pondělí a ve čtvrtek.


9. 5. 2022

PROJEKT: SOUSEDNÍ STÁTY ČR – zhotovování textové a obrazové části. Příští hodinu prezentujeme a budeme si do sešitů zapisovat nejdůležitější informace o každém sousedním státě.


5. 5. 2022

PROJEKT: SOUSEDNÍ STÁTY ČR – zhotovování textové a obrazové části. Ve čtvrtek 12. 5. začínáme prezentovat!


2. 5. 2022

PROJEKT: SOUSEDNÍ STÁTY ČR – zhotovování ústředních map posteru.


Duben

28. 4. 2022

PROJEKT: SOUSEDNÍ STÁTY ČR

Do MS TEAMS jsem nahrál základní údaje o projektu. Znovu tvorba ve skupinách s následnou ústní a doprovodnou obrazovou prezentací u tabule.

Během prezentace budu vyzdvihovat nejdůležitější informace a ostatní žáci si tyto informace zapíší do sešitů.

PROSÍM, ABY ŽÁCI CHODILI PŘIPRAVENI NA HODINU A VYBAVENI OBRAZOVÝM ČI TEXTOVÝM MATERIÁLEM O STÁTĚ, KTERÝ SI ZVOLILI.


25. 4. 2022

Dopsán zápis z minula:

5. Evropská unie (EU) – ČR vstup v roce 2004, společná měna euro (není povinná ve všech státech) – ekonomická spolupráce

 • výklad – výhody členství v EU

Rozdělení do skupin na projekt Sousedé ČR.

V následujících hodinách žáci opět tvoří ve skupinách projekt. 4 skupiny = 4 státy – žáci se zapíší do tabulky ve třídě.

Na další hodinu VL si žáci přinesou obrázky, informace o státech atd.

———————————————————————————————————————————————————————-

21. 4. 2022

Doplnění zápisu – Jihomoravský kraj.

Jihomoravský

 • krajské město: Brno
 • poloha: jih Moravy
 • vodstvo: Morava a Dyje
 • úrodné černozemě – pšenice, zelenina, ovoce (vinná réva)
 • průmysl: strojírenství

+ ukázka na mapě v učebnici.

Četba v učebnici str. 43.

Zápis:

ČESKÁ REPUBLIKA

ČR je součástí několika organizací:

 1. Organizace spojených národů (OSN) – zajištění míru a bezpečnosti
 2. UNESCO – chrání kulturní a přírodní památky
 3. UNICEF – organizuje pomoc dětem
 4. Severoatlantická aliance (NATO) – zajištění míru a bezpečnosti
 5. Evropská unie (EU)

11. 4. 2022

Opakování minulé hodiny – s panem vychovatelem doprezentovali Zlínský kraj + povídání o Praze.

Zápis:

Praha

 • Krajské město Praha (hlavní město ČR) – sídlo prezidenta
 • Řeka Vltava
 • Poloha: střední Čechy
 • Průmysl: cestovní ruch
 • Památky: Brainstorming – divadla, Národní muzeum, Prašná brána, Karlův most, chrám sv. Víta, Staroměstský orloj, Tančící dům, Pražský hrad, Petřín, …

SOUSEDÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Moravskoslezský

 • krajské město: Ostrava
 • poloha: severovýchod ČR
 • vodstvo: Odra, Opava, Moravice, Opavice, Olše
 • těžba černého uhlí – hutě
 • železárny a ocelárny

Olomoucký

 • krajské město: Olomouc
 • poloha: sever Moravy
 • vodstvo: Morava, Odra, Bečva
 • na jihu úrodná oblast Haná – potravinářský průmysl
 • na severu těžba a zpracování dřeva

Příště dobereme Jihomoravský kraj.


4. 4. 2022

Skupinová práce – projekt Zlínský kraj – prezentace a doplňování. Sebehodnocení své práce.

Četba v učebnici str. 30.


Březen

31. 3. 2022

Skupinová práce – projekt Zlínský kraj – prezentace a doplňování. Sebehodnocení své práce.


28. 3. 2022

Čtení v učebnici – kraje Zlín a Jihomoravský


24. 3. 2022

Skupinová práce – projekt Zlínský kraj. Proběhla část 1. prezentace, v další hodině doděláme včetně zpětné vazby a budeme pokračovat dalšími skupinami.

Na další vyučovací hodinu si prosím vezměte pouze učebnici.


21. 3. 2022

Skupinová práce – projekt Zlínský kraj. Proběhla část 1. prezentace, v další hodině doděláme včetně zpětné vazby a budeme pokračovat dalšími skupinami.


14. 3. 2022

Skupinová práce – projekt Zlínský kraj. PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDEME PREZENTOVAT


10. 3. 2022

Skupinová práce – projekt Zlínský kraj.


7. 3. 2022

Skupinová práce – projekt Zlínský kraj.


3. 3. 2022

Skupinová práce – projekt Zlínský kraj.


Únor

28. 2. 2022

Skupinová práce – projekt Zlínský kraj.


24. 2. 2022

Skupinová práce – projekt Zlínský kraj.


21. 2. 2022

Z důvodu, že dnes pouze jedna žačka byla připravena na tvorbu plakátu (obrázky, vytištěné informace), pracovali jsme s učebnicí a online mapami.


17. 2. 2022

K minulému zápisu jsme si řekli, jaké rozdíly jsou mezi vesnicí a městem (Pozor, v obou případech se jedná o obec. I hlavní město Praha je obcí!). Rozdíly jsme si vypsali do sešitů.

Zápis:

Vesnice

 • menší rozloha 
 • méně obyvatel
 • méně občanské vybavenosti (obchody, služby – kadeřnictví)
 • méně pracovních příležitostí (zde jsme hlasovali, kolik rodičů pracuje ve městě)
 • výhodou je blízkost k přírodě a více klidu, méně znečištění
 • obecní úřad

Město

 • větší rozloha
 • více obyvatel
 • více občanské vybavenosti
 • více pracovních příležitostí
 • méně přírody
 • více znečištění
 • městský úřad

Dále jsem zadal projekt:

do MS Teams – Týmy – Vlastivěda 5.A – Soubory – Výukové materiály – Zápisy – ZLÍNSKÝ KRAJ zadání projektu práce ve skupinách

V tomto dokumentu naprosto vše, co se týká posteru. S žáky jsem zadání prošel a znovu vysvětlil.

Poznámka:

Vážení rodiče,

v následujících hodinách se v předmětu Vlastivěda budeme věnovat tématu ZLÍNSKÝ KRAJ. Jsou dvě protichůdné cesty. Tou první je učit žáky o všech čtrnácti krajích základy (rozloha, počet obyvatel, …), nicméně pouze velmi obecně a povrchově. Druhou možností je učit žáky jeden vybraný kraj o kterém si řekneme mnoho. Uvedeme si u něj veškeré základní údaje, povíme si například o nerovnoměrném rozmístění obyvatelstva, průmyslu a zemědělství v kraji a povíme si o krásných místech, které můžeme v rámci kraje navštívit.

Rozhodl jsem se pro druhou variantu. Na příkladu Zlínského kraje si tedy ukážeme naprosto vše. Zápis do sešitů v následujících hodinách nebude probíhat. Místo toho budeme ve skupinách tvořit plakáty tak, jak je uvedeno v zadání projektu, budeme pracovat ve skupinách, získávat, třídit a používat informace. Na základě toho žák bude umět vyhledat informace i o ostatních krajích a bude si umět například naplánovat trasu výletu tak, aby viděl co nejvíce zajímavých míst.

Více informací v „ZLÍNSKÝ KRAJ zadání projektu práce ve skupinách“.


14. 2. 2022

 • jedna strana v sešitě – úvodní – ZEMĚPISNÁ ČÁST
 • na 1/2 strany do sešitu nakreslit alespoň přibližnou mapu ČR včetně rozdělení do krajů

Zápis:

 • centrem každého kraje = krajské město (Zlín)
 • obec:

a) vesnice

b) město


3. 2. 2022

Pokračování v předchozím zápise:

 • Další teroristické útoky (2002 Moskva, 2004 Madrid, 2005 Londýn, 2008 Bombaj, 2015 Paříž) 
 • Neustálá hrozba: Severní Korea 
 • Napjatá situace: Blízký východ a Turecko 
 • Různá zemětřesení a pohromy (2004 zemětřesení u Sumatry 250 000 mrtvých, 2008 cyklon v Barmě 100 000 mrtvých, 2010 zemětřesení na Haiti – 150 000 mrtvých) 
 • 2010 Arabské jaro – nepokoje a sesazení v diktátorských režimů na severu Afriky 
 • 2011 občanské války v Libyi a Sýrii  
 • 2011 zemětřesení – tsunami – jaderná elektrárna Fukušima 
 • 2014 válka na Ukrajině – Rusko 
 • Velké kácení lesů v Indonésii a Malajsii, v Rusku, ale i v Brazílii  
 • Přelom roku 2019/2020 celosvětová pandemie Covid-19 

 

 • Průlom ve vědě a technice: nanovlákna, zmenšování elektroniky (počítače), chytré telefony, bezdrátový přenos dat, cloud, Velký hadronový urychlovač CERN, genetické inženýrství, řešení klimatických problémů, objevování nových vesmírných těles, pokrok ve zdravotnictví 

 

 • Problémy bez řešení: 
 1. Chudoba 
 2. Přelidnění  
 3. … 

TENTO ZÁPIS (UDÁLOSTI PO ROKU 2000) NEBUDE SOUČÁSTÍ ŽÁDNÉ PÍSEMKY.

MÍSTA JAKO BLÍZKÝ VÝCHOD, BARMA, SÝRIE, ALE I UKRAJINA, … JSME SI UKÁZALI V ONLINE MAPÁCH.

Poznámka: Žákům jsem zdůraznil, že tyto informace jsou pouze vybrané. Tyto události však zahýbaly poměrně hodně se světem. Se světovou politikou i ekonomikou. Abychom nekončili negativně, že se během posledních 22 let odehrávaly pouze války, vojenské převraty a nejrůznější přírodní pohromy, vypsal jsem do jednoho bodu i v čem se lidstvo zdokonalilo.

Zajímavost. Na níže uvedeném odkaze uvidíte aktuální a jednu z nejpřesnějších statistik. Stránka nabízí i překlad do českého jazyka. Žákům jsem tuto stránku ukázal. Doplním, že jde pouze o odhad. Například nelze 100% přesně určit kolik lidí se narodilo/zemřelo vzhledem k zemím třetího světa. Tyto země neuvádí přesná data, dochází tam k neohlášeným narozením, potratům, ale i vraždám. Naopak odeslané emaily jdou poměrně jednoduše a přesně spočítat. U nerostných surovin je to zcela čistý odhad. Už 30 let se ve statistikách uvádí, že uhlí a ropa za 40 let dojdou. Dnes se opět uvádí informace, že zásoby máme na 40 let.

Worldometer – real time world statistics (worldometers.info) 


Leden

27. 1. 2022

Zápis:

Po revoluci 

 • Nový prezident Václav Havel 
 • Návrat svobody a demokracie, studovat, cestovat do zahraničí, … 
 • Noví podnikatelé 
 • Vrácení půdy původním vlastníkům 
 • Svobodné politické strany a spolky 
 • Svobodné volby 
 • 1. 1. 1993 – Česká republika, Slovenská republika 
 • 1999 – ČR vstupuje do NATO, 2004 do EU 
 • Další prezidenti – Václav Klaus a Miloš Zeman 

V učebnici zcela chybí novodobé dějiny. To, jak dnes svět vypadá a co se v něm odehrává. Učebnice končí strohou informací o vstupu do EU v roce 2004. Proto jsem, přiměřeně věku, rozšířil tyto vědomosti o alespoň několik informací z novodobých dějin, které se podepsaly na tom, jak dnes svět vypadá.

Zápis:

UDÁLOSTI PO ROKU 2000

 • teroristické útoky 11. 9. 2001 New York – válka v Afghánistánu (2001 – 2021)
 • 2003 – 2010 – válka v Iráku

Následné dovysvětlení – v další hodině budeme pokračovat informací o boji proti terorismu + pádu diktátorských režimů na severu Afriky. Informace budou jen v bodech.


24. 1. 2022

Zápis a povídání k zápisu:

Okupace Československa 

 • Radikálním komunistům se ale tento způsob vlády nelíbil a spolu s vládou Sovětského svazu a okolních států, kde vládli komunisté, poslali do Československa svá vojska. 
 • 21. srpna 1968 vtrhla na naše území vojska pěti států v čele se Sovětským svazem 
 • Obnovena totalita – rozvolnění skončilo a opět zde byl tvrdý režim (ne cestování, ne svobodě slova, …) 
 • Pronásledování občanů nesouhlasících s režimem 
 • Pokusy o útěk na západ 

Sametová revoluce 

 • Opět přibývalo lidí (hlavně studentů), kteří nesouhlasili s režimem 
 • Podepsání charty 77 (práva občanů), vystupování některých umělců  
 • 17. listopadu 1989 – průvod studentů, které napadla policie (VB – veřejná bezpečnost) 
 • Veřejná organizace proti režimu – Občanské fórum – požadavek na odstoupení komunistické vlády 

20. 1. 2022

Souhrnný test na 2. světovou válku

Zápis:

Pražské jaro 1968

 • Doba rozvolňování
 • Kritika režimu
 • Postupné vyjadřování svých názorů
 • Změna v komunistické straně – A. Dubček – umírnění komunisté, NE zastrašování, svoboda cestování
 • „socialismus s lidskou tváří“

17. 1. 2022

Souhrnné opakování na test z 2. světové války:

Nové téma: Komunismus

Zápis:

1948 – komunisté u moci

 • Zatýkání, věznění a popravování nevinných – Milada Horáková (a další tisíce lidí)
 • 1948 – přeměna hospodářství – znárodňování podniků a továren
 • Jednotná zemědělská družstva JZD
 • V hospodářství pětileté plány
 • Cenzura – knihy, noviny, časopisy, filmy, divadlo, rozhlas, televize
 • Nebyla svoboda slova (svoboda vyjadřování)
 • Zákaz/omezení cestování

13. 1. 2022

Žákům jsem ŽLUTĚ vyznačil nejdůležitější informace do zápisu. Zápis jsem vložil do souborů na MS Teams. Zítra si vyberu a zkontroluji sešity. Ve čtvrtek nás pak čeká písemka na 2. světovou válku.

V dnešní hodině – opakovací video začátek 2 sv. války: opět u zápisu v MS Teams (dole) + další 2 videa.

———————————————————————————————————————————————————————

10. 1. 2022

Zápis (i k minulé hodině) + práce s mapou

Zápis:

 • 1942 byly vypáleny Lidice a Ležáky (ale vypálených vesnic bylo mnohem více)

Obrat ve válce 

 • Ruská armáda se ubránila téměř milionové německé armádě a zatlačila agresora zpět
 • USA vyhnalo německé síly ze severní Afriky a otevřelo další válečnou frontu v Normandii (oblast ve Francii). Kromě toho začalo vyhrávat boj s Japonskem v Tichomoří.

Česko během války 

 • Boj skupin partyzánů = záškodníků
 • ČR od západu osvobodila Spojenecká armáda (Američané v Plzni) a z východu sovětská armáda 
 • května 1945 propuklo povstání v Praze a tuhé boje

3. 1. 2022

Pokračování s úvodem do 2. světové války:

 • pokračování se zápisem Vzestup Hitlera:
 • Hitler se snažil převzít moc násilím, ale nepovedlo se mu to a byl uvězněn
 • Potom, co byl propuštěn, vstoupil do politické strany NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana). Ta slibovala lidem znovu silné Německo, práci pro všechny.
 • V dalších volbách tato pol. strana zvítězila a Hitler, její předseda, byl u moci.
 • Hitler sváděl prohru v 1. světové válce na židy – začalo jejich vykořisťování a utlačování (nemohli chodit do obchodů, studovat, …)
 • Založení prvních koncentračních táborů
 • Hitler nejprve připojil k Německu Rakousko, dále Československé Sudety. V Sudetech byla po 1. sv. válce vybudována obrovská síť vojenských pevností.
 • září 1939 Hitler zaútočil na Polsko a postupně napadal další státy. Například Francii a Anglii. Spojenci Německa se naopak staly Itálie a Japonské císařství (obě tyto země také začaly válečnou expanzi).
 • Když Německo porušilo mírovou dohodu s Ruskem a dostal se až k Moskvě, byl to boj o všechno.
 • Japonsko napadlo Pearl Harbor (základna USA v Tichomoří).
 • USA tím vstoupilo do války
 1. strana: Spojenecké síly – USA, Velká Británie, Francie, Rusko
 2. strana: Německo, Itálie, Japonsko (ale i Slovensko, Rumunsko)
 • byla to nejhorší válka v dějinách lidstva
 • německá policie = gestapo
 • válka trvala od 1939 do 1945

Prosinec

20. 12. 2021

Zápis:

Vzestup Hitlera

 • Německá společnost byla po 1. sv. válce znepokojena prohrou
 • Německo platilo velké válečné reparace (náhradu za válku), ztratilo významná území a spousta lidí byla bez práce

Video a povídání si o něm: Slavné dny – Stream.cz (slavne-dny.cz)


16. 12. 2021

Souhrnný test – 1. sv. válka; rozpad R-U, vznik ČSR a meziválečné období


13. 12. 2021

Mnichovská dohoda

Zápis:

Anglie, Francie a Itálie se chtěly vyhnout válce, a tak se bez nás (ČSR) v září 1938 v Mnichově domluvili, že pohraničí Československa (tzv. Sudety) budou připojeny k Německu = dodnes tento akt nazýváme Mnichovskou zradou!

Společné opakování na písemku.


9. 12. 2021

Kontrola DÚ: dokreslený obrázek 1. republiky.

Čtení v učebnici str. 40 – Občané ČSR, Podoba hospodářství a str. 41 – Kulturní život a Život za první republiky.

Překreslit si koláčový graf z učebnice str. 40 do sešitu. Vysvětlení.

Zápis:

– rovnoprávnost všech občanů 

– hospodářství – nejvíce rozvinuté byly české země – podporovali jsme Slovensko a Podkarpatskou Rus (jeden z tehdejších závodů = Baťa) 

– rozvoj kultury – Osvobozené divadlo, další malá divadla, Voskovec, Werich, Ježek, Karel Čapek 

– ve společnosti byly sice ekonomické rozdíly, ale převládaly úcta, slušnost a zdvořilost. 

– 1935 – Edvard Beneš – napjaté vztahy s Německem – 1933 v čele Adolf Hitler a nacisté 

Příští hodinu zopakujeme 1. světovou válku a meziválečná léta – 1. republiku, budeme pokračovat se začátkem 2. světové války a ve čtvrtek 16. 12. 2021 bude písemka na: 1. světová válka (její příčiny a důsledky), meziválečné období = 1. republika.


6. 12. 2021

 1. Republika – vznik Československa

– 28. října 1918 – 30. 10. se k nám přidali Slováci

– prohraná válka znamenala zánik Habsburské monarchie (R-U)

– první prezident T. G. M.

– 1919 se k Československu připojili i Rusíni (na východ od Slovenska – Podkarpatská Rus)

– hra o tehdejší situaci: Balada pro banditu – Čeští učitelé a policisté odcházeli na Slovensko a na Podkarpatskou Rus)

– DÚ – Nakreslit si mapu ze strany 40


2. 12. 2021

Zápis:

ČEŠI A NĚMCI

 • Byli jsme historicky přátelé i rivalové = usazovali se v našem pohraničí (ale i ve větších městech např. Brně), spolupracovali s námi
 • Oba národy žily a pracovaly vedle sebe
 • Národy se lišily pouze jazykem
 • Od revolučního roku 1848, kdy Češi chtěli zrovnoprávnění češtiny, se vztahy obou národů zhoršovaly

 Světová válka

 1. strana – Rakousko-Uhersko, Německo, Bulharsko, Osmanská říše
 2. strana – Velká Británie, Francie, Rusko, Itálie, Srbsko, Rumunsko, Řecko

– tehdy nazývaná „Velká válka“ byla důsledkem sporů mezi mocnostmi a jejich novými koloniemi

– zahynulo více, než 10 mil. Lidí

– Češi bojovali na obou stranách

– přídělový lístkový systém

– prohloubení odporu proti R-U

– během války se snažili o naši samostatnost: Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik a T. G. Masaryk = zahraniční odboj

– vznik prvních československých legií

Vysvětlování.

Listopad

29. 11. 2021

Čtení v učebnici str. 35 – vysvětlování soužití Němců a Čechů (mapa osídlení Sudet, ale i Brna).

Nadpis do sešitů: 1. světová válka

 1. strana – samostatná práce – opsat z mapy z učebnice str. 36
 2. strana – -//-

25. 11. 2021

Souhrnné opakování – písemka s otevřenými i uzavřenými otázkami.