Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Před příchodem do MŠ

 • Doma před odchodem do MŠ zákonný zástupce změří dítěti tělesnou teplotu a zkontrolujte zda nejeví příznaky respiračních onemocnění.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky nebo rouškou a dodržování dvoumetrových odstupů (netýká se členů společné domácnosti).

Příchod a pohyb před MŠ

 • Zde platí stejná pravidla jako při cestě do MŠ a z MŠ.

V prostorách MŠ

 • Povolen je vstup do vnitřního vestibulu (platí stejná pravidla jako při cestě do MŠ).
 • Doprovázející osoba se pohybuje ve vnitřním vestibulu pouze po dobu nezbytně nutnou (předání a vyzvednutí dítěte), při ranním předávání dítěte je nutné nahlásit přesnou dobu odchodu dítěte z MŠ v daný den.
 • Děti a pracovníci MŠ roušky v prostorách školky nosit nemusí.
 • Každé dítě musí mít ve své šatní skřínce uloženu jednu čistou roušku v igelitovém sáčku (použije se při podezření na možné příznaky COVID – 19).
 • Pro pobyt venku je povoleno využívat pouze areál MŠ, včetně zahrady, hřiště školy.
 • Z toho vyplývá, že jsme nuceni v tomto školním roce zrušit veškeré školní akce.

Osoby s rizikovými faktory

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/ nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/ nebo kostní dřeně.
 • Těžká obezita (BMI nad 40kg/m²).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Při podezření na možné příznaky COVID – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě v MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19, kontaktujeme zákonné zástupce a je nutné si dítě okamžitě vyzvednout. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. Tento dokument najdete ke stažení ZDE nebo na stránkách školy v sekci – mateřská škola – dokumenty.

Mateřská škola bude opět v provozu od 25. 5. 2020. Žádáme tímto rodiče o zpětnou vazbu, zda dítě nastoupí do MŠ. Je třeba telefonicky nahlásit nejpozději do 18. 5. 2020. Děkujeme za spolupráci.