Vážení rodiče, od středy máte na internetových stránkách školy www.zsmysl.cz v sekci „Základní škola“ v podsekci „Nástěnky učitelů“ zadané úkoly pro Vaše děti od jednotlivých učitelů tak, jak bylo na počátku vyhlášení přerušení vzdělávání deklarováno (internetové stránky, systém Komens v elektronické žákovské knížce). Na prvním stupni Vám většinou stačí se podívat na stránky svého třídního učitele, který mnohdy vyučuje ve třídě všechny vyučovací předměty. Na druhém stupni je třeba vyhledat úkoly zadané u všech učitelů, kteří Vaše dítě vyučují (úkoly nejsou zadávány pouze v předmětech výchovného charakteru – Hv, Vv, pracovní činnosti a tělesná výchova). Úkoly budou zadávány v týdenní periodě. Žádáme Vás, abyste na práci Vašich dětí pečlivě dohlíželi. Prosíme Vás vždy na konci daného týdne, abyste přes elektronickou žákovskou knížku potvrdili třídnímu učiteli splnění zadaných úkolů (popřípadě upozornili na problémové pasáže). V pondělí 16. 3. 2020 budou připraveny a průběžně doplňovány další úkoly pro následující týden a v případě potřeby zde žáci najdou i řešení úkolů z týdne předchozího. Od příštího týdne budou zadány i úkoly od učitelů, kteří nejsou z různých důvodů tento týden ve škole.

Od pondělí 16. 3. 2020 bude opět přístupný rozvrh hodin a učitelé budou zapisovat probíranou látku (opakování učiva, samostudium atd.).​ Na internetových stránkách školy učitel buď vloží probíranou látku pro daný den (jeden soubor pro daný den) nebo vloží pouze jeden soubor s látkou probíranou po dobu celého týdne. V takovém souboru se vždy žák podívá na aktuální datum, zapíše číslo hodiny a téma a splní požadované úkoly (například provede zápis, splní úkoly z učebnice, vyplní pracovní list, nakreslí obrázek atd.). Po nástupu do školy bude provedena kontrola sešitů a splněných úkolů (zápisů atd.). Vyučující zde žákům zasílají i výsledky nebo řešení úkolů.

Na konci týdne​ pak bude žákům vložen na stránky kontrolní úkol, který bude zaměřen na shrnutí a opakování probraného učiva. Tento úkol si žák vytiskne nebo opíše a písemně vypracuje. Takto vypracované portfolium úkolů pak odevzdá příslušnému vyučujícímu po nástupu do školy (tyto úkoly nelepte do sešitu, je možné je odevzdat například v euro složce). Kontrolní úkoly budou vyučující M, Čj a Aj ukládat vždy v pátek nebo z důvodu Velikonoc ve středu 8. 4. 2020 (vždy 1x týdně), vyučující ostatních předmětů pak 1x za 14 dní (v pátek 27. 3., ve středu 8. 4. 2020 atd.). Výsledky kontrolních úkolů nebudou posílány.​ Žák tedy po nástupu do školy odevzdá ke kontrole sešity se splněnými úkoly (zápisy, vypracovaná cvičení atd.) a vyplněné kontrolní úkoly.​

V případě potřeby komunikujte prioritně se svými třídními učiteli. Je samozřejmě možné komunikovat i s vyučujícími příslušných předmětů. V této chvíli Vás poprosíme o zpětnou vazbu splnění či nesplnění úkolů zadaných pro tento týden (ideálně během neděle) tak, abychom věděli, že vzájemná komunikace probíhá a že se děti do školy doma připravují.

Jedná se sice o nouzové řešení, ale chceme, aby Vaše děti úplně nevystoupily ze systému výuky. Děkujeme Vám za dohled nad Vašimi dětmi a za spolupráci při plnění úkolů, respektive za kontrolu jejich přípravy.

S přáním pěkného víkendu a pevného zdraví Tomáš Kačor – zástupce ředitelky školy.