Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo dne 18. 3.  2020 „Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021“ (viz. níže). Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020 – 2021 proběhne v době od 1. 4. do 22. 4. 2020.

Proběhne pouze formální část zápisu, tedy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Kritéria přijetí zveřejněna dne 12. 3. 2020 zůstávají v platnosti.

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné podání (tj. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list – viz webové stránky školy – Pro rodiče -Dokumenty) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (2q9mdur),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním: po telefonické domluvě na telefon školy 731 508 060.

K žádosti prosím doložte rodný list dítěte (prostou kopii), popř. rozhodnutí o odkladu z  minulého roku.

Podání žádosti o odklad:

Budete-li žádat odklad povinné školní docházky (tj. Žádost o odklad povinné školní docházky- viz webové stránky školy – Pro rodiče -Dokumenty), je nutné osobní podání v době zápisu, tj. od 1. 4. do 22. 4. 2020 po telefonické domluvě na telefon 731 508 060. Je třeba doložit potřebné dokumenty dle § 37 školského zákona (doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Upozorňujeme na tuto podmínku s časovým předstihem, abyste si do doby zápisu stačili obě doporučení obstarat (lhůty poradenských zařízení jsou až tříměsíční).

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete k zápisu dostavit, oznamte tuto skutečnost na telefonním čísle 577 121 063 nebo 731 508 060.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli (motivační část). Předběžný termín setkání je naplánován na 29. 5. 2020.

Na své budoucí žáky se těší učitelé ZŠ Mysločovice.

  Zápis_2020_2021_Opatření ministra školství