Zákonný zástupce žáka je povinen písemně nebo telefonicky doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy a to na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje zákonný zástupce žáka. Jestliže žák nejpozději do pěti dnů po návratu nepředloží omluvenku třídnímu učiteli, je absence považována za neomluvenou a třídní učitel informuje výchovného poradce. Při důvodném podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel po konzultaci s výchovným poradcem může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, nebo žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, požádá zákonný zástupce žáka předem o jeho uvolnění z vyučování. Žák je uvolněn pouze na základě jednoznačné písemné žádosti zákonného zástupce v žákovské knížce (třídní učitel si pořizuje kopii žádosti). Na 1 vyučovací hodinu omlouvá žáka vyučující učitel se souhlasem třídního učitele. Na jeden den nebo na část vyučování nepřesahující jeden den může uvolnit žáka třídní učitel. Na dva a více dní je třeba souhlasné rozhodnutí ředitele školy (v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele). Žádost o uvolnění předloží zákonný zástupce osobně nebo prostřednictvím žáka písemnou formou třídnímu učiteli, který se k žádosti písemně vyjádří a předá jej osobně řediteli školy k rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele školy pak předá zpět neodkladně žákovi, kopii rozhodnutí uloží do osobní dokumentace žáka.