Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v pavilonu školní jídelny. Využívá pro svou činnost 4 místnosti – 4 kmenová oddělení. Dále využívá počítačovou učebnu, tělocvičnu a prostory školní zahrady. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně, která je umístěna ve stejném pavilonu. Pitný režim zajišťuje střídavě ŠD ve spolupráci se školní kuchyní.

Program ŠD je koncipován pro 119 dětí rozdělených do čtyř oddělení, které do školy dojíždí z pěti okolních obcí – Machová, Míškovice, Hostišová, Lechotice a Sazovice, nebo bydlí přímo v Mysločovicích. Vzděláváme děti ve věku od 6 – 10 let, 1. – 5. ročník.

Délka, formy a obsah vzdělávání

11:00 – 13:00 Hygiena, oběd, relaxační a odpočinkové činnosti po obědě a vyučování.

13:00 – 14:30 Výchovně vzdělávací činnosti v prostorách školy. Výchovné a vzdělávací činnosti ŠD úzce navazují na TP 1. – 5. ročníku. Pobyt v přírodě.

14:30 – 16:00 Ukončení činností a pobytu v přírodě, převlékání dětí, úklid pracovního místa, hodnocení dne, odchod dětí na autobus a domů.

15:00 – 16:00 Zájmové kroužky ŠD