Náplň práce výchovného poradce

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Poradenské činnosti

A) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

B) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

C) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

D) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

E) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2.  Metodické a informační činnosti

 • Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)

Nadané dítě

Za nadaného pokládáme člověka, který ve svém oboru dosahuje výjimečných výkonů. Jde-li o dítě, tak podstatně lepších výkonů, než jeho vrstevníci.

Jak poznáme mimořádně nadané děti:

 • Spontánní zvládnutí čtení v předškolním věku.
 • Spontánní počtářské schopnosti (sčítání s přechodem přes desítku, násobení) v předškolním věku.
 • Výrazná aktivita.
 • Široké spektrum zájmů.
 • Tvořivost (nalézání vlastních postupů, experimentování, otázky po příčině jevů).
 • Samostatnost v rozhodování, v řešení problémů, v chování.
 • Smysl pro humor.
 • Estetické cítění.
 • Odmítání autorit.
 • Odmítání konvencí (pro nadané dítě není důvodem nějak se chovat proto, že se to od něj vyžaduje – potřebuje logické zdůvodnění).
 • Potíže se začleněním do kolektivu třídy (vrstevníci mu často nerozumějí).
 • Ojediněle perfekcionizmus (chce být ve všem dokonalé).
 • V souvislosti s vysokou aktivitou menší potřeba spánku.
 • Vývojové nerovnoměrnosti (např. zrychlený rozumový vývoj, zpomalený vývoj v oblasti jemné motoriky).
Jednotlivé popsané projevy automaticky neznamenají, že je dítě určitě mimořádně nadané, zároveň dítě bez uvedených znaků nemusí být nenadané.

Rodiče ani učitelé to s mimořádně nadanými dětmi nemají lehké.

Nadaným dětem, které navštěvují naši školu, se individuálně věnujeme. Školu reprezentují ve vědomostních, estetických a sportovních soutěžích.

Specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči (SPU)

Tyto poruchy mohou být způsobeny genetickým dědictvím, úrazem, nejčastěji však lehkou mozkovou dysfunkcí – což je drobné poškození tkáně mozku ve fázi vývoje a zrání, které způsobilo malé odchylky od správné funkce mozku, přičemž ale není ovlivněna celková schopnost organismu, inteligence, ale jen specifické schopnosti v oblasti motoriky, vnímání, myšlení a jednání. Předpona dys v označení znamená špatně fungující, dysfunkce je funkce narušená nebo ne úplně vyvinutá.

Ve spolupráci s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně provádíme tato šetření ve 2. ročníku, zvláště u dětí nadaných je tato porucha často skryta a považujeme za důležité zvolit individuální přístup tak, aby se děti mohly dobře rozvíjet.

Typy poruch:

 1. Poruchy učení
  Dyslexie – porucha čtení
  Dysgrafie – porucha psaní
  Dysortografie – porucha pravopisu
  Dyskalkulie – porucha matematických schopností
  Dyspinxie – porucha kreslení
  Dyspraxie – porucha motoriky
  Dysmúzie – porucha hudebních schopností

  V současné době máme ve škole žáky, u kterých byla diagnostikovaná dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Žáci mají možnost navštěvovat zdarma kroužky českého jazyka, naučí se zde číst, psát a užívat pravidla pravopisu speciálními učebními přístupy.

 2. Poruchy řeči
  Dysfázie – vývojová nemluvnost
  Dyslálie – porucha výslovnosti, patlavost
  Dysartrie – porucha výslovnosti, porucha artikulace
  Koktavost – neuróza projevující se v řeči
  Neurotický mutismus – nervové zábrany nedovolí dítěti, aby mluvilo, četlo, psalo

  Při zápisu žáků do prvního ročníku je jedním z kritérií výslovnost jednotlivých hlásek. Rodiče jsou informováni, kam se můžou obrátit v případě špatné výslovnosti. Další šetření provádějí vyučující první třídy. Bohužel se často stává, že rodiče nedodržují stanovené postupy při cvičení výslovnosti. Považujeme cestu řeči za velmi důležitou.

 3. Poruchy chování
  ADHD – Attention Hyperactive Deficit Disorder – syndrom nedostatečné poruchy pozornosti (porucha pozornosti – H – znamená onemocnění formou hyperaktivní – tj. nepozornost, motorický neklid, impulzivní chování)
  ADD – syndrom nedostatečné koncentrace pozornosti bez hyperaktivity, dominantním znakem je nepozornost

Odkazy na stránky s dalšími informacemi

www.msmt.cz
– stránky Ministerstva školství

www.zkola.cz
– portál školství Zlínského kraje