Název projektu: Naše třída – moje parta VI
Identifikační číslo: RP19-23/008
Poskytovatel: Zlínský kraj
Období realizace: 1/2023–1/2024
Výše dotace: 42 000 (70 %)

Dotace bude využita na všeobecnou specifickou primární prevenci za účelem posílení kamarádského chování, trénink koncentrace a vnímání, dodržování pravidel zaměřených na třídní klima. Programy naplňují cíle Školní preventivní strategie.
Programy koncepčně navazují na předchozí roky 2018-2022, kdy jsme realizovali stejnojmenné projekty, jejichž přínos byl i díky nastavené dlouhodobé spolupráci s vybranými organizacemi výrazný. Intenzivní certifikovaný program Rozvoj kolektivu (společnost MADIO z. s.) absolvují dvě třídy, u nichž registrujeme riziko rostoucího nevhodného chování (nerespektování pravidel, nekázeň a vyvolávání konfliktů mezi spolužáky) a v pátém ročníku stejně jako v předchozích letech zrealizujeme adaptační pobyt ve spolupráci s organizací ALCEDO. Zvolené programy (Rozvoj kolektivu, Adaptační pobyt) rozvíjí v souladu s klíčovými kompetencemi osobnost dítěte a zároveň napomáhají ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině (mezi dětmi, pedagogy, pedagogy a zákonnými zástupci).