Vážení rodiče, milí žáci,

představujeme Vám seznam pravidel pobytu žáků ve škole od 1. 9. 2021. Opatření vycházejí zejména z manuálu „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 – provoz a testování“, jehož úplné aktualizované znění najdete na internetových stránkách školy. Některá doporučení jsme byli nuceni upravit vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem školy.

 • Při příchodu do školy si žáci nasazují zdravotnickou roušku nebo respirátor, se kterou jdou do šatny a posléze do třídy. V ní si roušku nebo respirátor odkládají do svého sáčku vyjma netestovaných žáků, kteří nosí ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.
 • Zdravotnickou roušku nebo respirátor nosí žáci ve všech společných prostorách školy (chodby, školní jídelna, šatny, WC atd.).
 • Pro všechny zaměstnance školy platí ve společných prostorách stejné podmínky jako pro žáky školy.
 • O přestávkách se z důvodu snahy nepromíchání žáků prvního a druhého stupně chodí na WC dle následujících regulí:
  • Žáci prvního stupně (I. A; II. B; III. AB a V. AB) používají toalety v přízemí
  • Žáci druhého stupně používají toalety v prvním patře
  • Žáci I. A; II. A a IV. AB používají toalety v nové přístavbě
  • Ve všech případech je nutné při návštěvě toalety použít roušku nebo respirátor
 • Žáci v průběhu přestávky setrvávají ve svých kmenových třídách (třídu mohou opustit pouze při odchodu na WC). V případě změny učebny žáci opouštějí kmenovou třídu těsně před zvoněním pod dohledem vyučujícího.
 • V průběhu měsíce září bude výuka probíhat především v kmenových třídách, aby docházelo k omezení promíchávání žáků. Odborná výuka bude probíhat pouze v odborných učebnách IT, chemie (půlené hodiny anglického jazyku), dílnách a tělocvičně. Po každé výměně třídy ve výše zmíněných učebnách bude odborná učebna vydezinfikována a připravena pro další třídu.
 • Odchod na svačinku bude zabezpečen tak, aby opět nedošlo k promíchání žáků prvního a druhého stupně:
  • 8:00 – 8:10 – žákům prvního až třetího ročníku přinesou svačinky do tříd vybraní pedagogičtí pracovníci, žákům čtvrtého a pátého ročníku vybraná služba ve třídě.
  • 8:10 – 8:20 – žáci druhého stupně (předem určená služba)
 • Do školní jídelny odchází všechny třídy v měsíci září jednotlivě dle připraveného rozpisu stejně jako minulý školní rok. Řídíme se doporučením MŠMT, které jsou aplikovatelné pro naši školní jídelnu (max. 4 žáci u jednoho stolu, mezi stoly mezera o velikosti 1,5 m).
 • Výdej obědů je prováděn v souladu s doporučeními a nařízeními MŠMT (přidělení příborů, nalévání pití, příprava salátů atd.).
 • Žáci každé třídy sedí v rámci možnosti kapacity jídelny vždy spolu.
 • V průběhu polední přestávky setrvávají žáci, kteří nejdou na oběd, ve své kmenové třídě. Žáci, kteří odchází na oběd, se po obědě ihned vrací do své kmenové třídy. Dohled nad žáky je v průběhu polední přestávky zajištěn.
 • Pro žáky prvního stupně jsou otevřeny čtyři oddělení školní družiny. Složení jednotlivých oddělení je rovněž neměnné (žáci jsou zde však nakombinováni z různých tříd, zpravidla z jednoho ročníku).
 • Žák setrvává ve škole po vyučování jen nezbytně nutnou dobu (do konce výuky, oběda, družiny nebo kroužku – ZUŠ, TyMy atd.) nebo do konce doby, kdy je zajištěn dohled na chodbě v přízemí (do 13:30 hodin).
 • Vstup do školy je zákonným zástupcům povolen pouze na základě předem domluvené schůzky. Vycházíme opět s doporučení MŠMT minimalizovat pohyb třetích osob v prostorách školy.
 • Popsaný režim ve škole budeme dále aktualizovat na základě Mimořádných opatřeních či doporučení MŠMT. O každé změně Vás budeme informovat přes elektronickou žákovskou knížku

Věříme, že společnými silami zabezpečíme výuku Vašich dětí co nejvíce se blížící běžné výuce.

Těšíme se na Vaše děti ve školním roce 2021/2022.

Za všechny pracovníky školy Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor

  MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní