Dne 27. ledna jsme realizovali v obou třídách 5. ročníku preventivní program Naše třída, který vedl okresní metodik prevence, pan Plaček. Program byl zaměřen na podporu zdravých vrstevnických vztahů v kolektivu, kooperaci ve třídě, třídní klima a uvědomění si vlastní role ve třídě. Po programu následovala konzultace třídních učitelek a školního metodika prevence s panem Plačkem. Věříme, že program podpoří dobré vztahy ve třídě.

L. Kračinová, L. Rašíková, J. Stará