Program Erasmus+
Typ akce KA122-SCH – Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání
Název projektu Získávání nových poznatků a směrů v inkluzivním vzdělávání a při práci a péči o talentované žáky na evropských základních školách v jednotlivých stupních vzdělávání a vyučovacích předmětech.
Číslo projektu 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000132428
Výzva 2023
Datum zahájení projektu 01/09/2023
Datum ukončení projektu 28/02/2025
Celková výše grantu (EUR) 52 870,00
Počet účastníků – Skupinová mobilita žáků 31
Počet účastníků – Stínování 12

Celý projekt je rozložen do tří základních cílů.

  1. Zajištění maximálního rozvoje žáků se znevýhodněním formou různých moderních výukových metod a aktivit a efektivní práce s talentovanými žáky. Pedagogové poznávají optimální způsob implementace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného chodu třídy tak, aby nedocházelo ke zhoršení kvality vzdělávání. Rovněž hledají možnosti bezproblémové koexistence všech tří skupin (žáci se SVP, běžní žáci, talentovaní žáci) ve třídě.
  2. Získávání podnětů pro rozvoj digitálních dovedností u žáků v různých oblastech, naučení se různým metodám pro využívání digitálních technologií vedoucích k usnadnění a zefektivnění práce a zapojení žáků se SVP a talentovaných do výuky.
  3. Podpora jazykových dovedností žáků a poznávání kulturní a životní úrovně sousední země. Pro žáky devátého ročníku připravíme jazykově vzdělávací zájezd na školu podobné naší škole bez ohledu na jejich finanční možnosti.

Aktivita „Stínování“ bude rozložena do dvou výjezdních skupin čítajících vždy 6 pedagogických pracovníků. První skupinu bude tvořit širší vedení školy, druhou pak zástupci jednotlivých předmětových komisí. Základním obsahem aktivit bude pozorování a porovnávání skutečností z oblasti inkluze, specifik v práci s talentovanými žáky, rozvoje a způsobu využití digitálních kompetencí ve výuce a zkoumání různých moderních forem a metod ve výuce. Důležitou součástí „Stínování“ bude účast našich pedagogů ve vybraných hodinách a jejich následný rozbor s kolegou z navštívené školy včetně výměny zkušeností.

Aktivita „Skupinová mobilita žáků“ bude spočívat v uspořádání jazykově poznávacího zájezdu do Rakouska a Německa pro žáky devátého ročníku. Společně s žáky se seznámíme se strukturou vybrané příhraniční školy a způsobem výuky na škole podobného zaměření jako je škola naše. Účastníme se společného projektu s navštívenou školou, který bude jedním z výstupů aktivity.

Report Stínování 1

Tvoříme prezentaci k návštěvě školy v Neumarkt am Wallersee

Srovnáváme náš rozvrh hodin s rozvrhem vrstevníků v partnerské škole

Jazykové a vědomostní testy

Návštěva školy v Neumarkt am Wallersee, Salzburger Land, Berchtesgaden

Publicita