Vážení rodiče,

jistě jste v předchozích dnech zaznamenali další opatření vlády (především Ministerstva zdravotnictví a MŠMT) spojené s výukou žáků na obou stupních základních škol. Dovolte nám, abychom Vám představili model výuky na naší škole v následujících dnech. Připomínáme, že distanční výuka je dle „Školského zákona“ od tohoto školního roku POVINNÁ a žáka v případě jeho nepřítomnosti je třeba omluvit stejným způsobem jako v případě jeho nepřítomnosti ve škole (viz pravidla omlouvání ve Školním řádu).

Výuka tedy bude probíhat od 30. 11. 2020 následujícím způsobem:

 • Prezenční výuku ve škole budou mít od 30. 11. 2020 všichni žáci prvního stupně (1. až 5. ročník) a žáci 9. ročníku.
 • Prezenční výuku budou mít rovněž v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 žáci ze tříd VI. B; VII. B a VIII. B.
 • V distanční výuce dle rozvrhu hodin bez předmětů výchovného zaměření budou pokračovat od pondělí 30. 11. do pátku 4. 12. 2020 třídy VI. A; VII. A a VIII. A.
 • V následujícím týdnu od 7. 12. do 12. 12. 2020 si žáci 6. – 8. ročníku systém výuky prohodí (třídy VI. A; VII. A; VIII. A přejdou na prezenční vzdělávání, třídy VI. B; VII. B; VIII. B opět na distanční).
 • Výuka ve škole i doma se bude nadále řídit aktuálním rozvrhem platným od 1. 9. 2020 včetně půlených hodin. Výuka cizího jazyka bude probíhat v daném ročníku souběžně (současně budou zapojeni žáci ve škole i doma). To se týká žáků 8. ročníku.
 • V informatice, kde jsou žáci 6. a 7. ročníku děleni na dívky a chlapce, bude výuka probíhat následovně:
  • Třída vzdělávající se ve škole bude mít první hodinu tělesnou výchovu a následně informatiku. V pondělí 30. 11. 2020 tak budou mít žáci VI. B pátou vyučovací hodinu tělesnou výchovu a následně informatiku.
  • Třída vzdělávající se distančně bude mít první hodinu informatiku a následnou tělesnou výchovu nemá. V pondělí 30. 11. 2020 teda žáci VI. A budou mít informatiku pátou vyučovací hodinu.
  • Podobné bude platit i pro žáky 7. ročníku.
  • Sledujte proto pečlivě aktuální rozvrh hodin v elektronické žákovské knížce.
 • Žáci vzdělávající se ve škole absolvují všechny hodiny dle tematických plánů kromě výuky hudební a tělesné výchovy. V těchto hodinách učitelé žákům vytvoří alternativní program (procházky v tělesné výchově, hudební teorie nebo pouštění hudebních ukázek v hudební výchově atd.).
 • Pro všechny žáky bude výuka začínat vždy od 7:20 hodin.
 • V distanční výuce budou probíhat všechny vyučovací hodiny online přes Microsoft Teams (všichni žáci mají zřízené účty) kromě výchov (Tv, Vv, Hv, Prč). Prioritou ve vzdělávání zůstává společné propojení učitele ze školy s žáky pracujícími z domova (online hodina).
 • V některých předmětech bude zadán pouze úkol, který si žák posléze vypracuje. Je to z toho důvodu, aby žák neměl online výuku přes elektronické zařízení (počítač, notebook, tablet, mobilní telefon) například 5 vyučovacích hodin v kuse. V takovém případě se učitel s žáky spojí pouze na začátku hodiny a zadá úkol, popřípadě zadá úkol písemně přes Microsoft Teams. Vyznačené hodiny v rozvrhu jsou stejné jako při dosavadním způsobu výuky.

 

 Pravidla pro pobyt žáků ve škole od 30. 11. 2020 (školní jídelna atd.):

 • Vycházíme z manuálu zaslaného MŠMT dne 18. 11. 2020 (najdete jej na internetových stránkách školy).
 • Žáci budou po celou dobu výuky ve škole v homogenní skupině (pouze se spolužáky ve třídě).
 • Dle nařízení MZ musí mít žáci u sebe během celého pobytu ve škole ochranu úst (rouška, respirátor), proto doporučujeme dát Vašim dětem minimálně dvě roušky na dopolední výuku a případně další na pobyt ve školní družině.
 • Bude fungovat školní družina (stejný časový harmonogram jako při běžném stavu) i školní jídelna (výdej svačinek a obědů v upraveném režimu).
 • Objednané svačinky budou distribuovat do tříd po první vyučovací hodině žákům prvního stupně zaměstnanci školy. Svačinky pro žáky druhého stupně bude roznášet do tříd určená služba (určí třídní učitelé ihned v pondělí po nástupu do školy).
 • Příchody tříd na obědy budou korigovány stejně jako v období před 14. 10. 2020. Prioritou je dodržování nastavených opatření MZ pro stavování ve školní jídelně. Na obědy budou chodit celé třídy postupně tak, aby se zamezilo jejich míchání.
 • Ve škole se žáci zdržují jen nezbytně nutnou dobu při dodržování veškerých hygienických opatřeních.

 

Důležité upozornění pro zájemce o oběd vzdělávající se distančně:

 • Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nárok na odebrání obědu ze školní jídelny pouze
  s sebou:

  • Oběd si mohou vyzvednout do jídlonosiče v době od 13:15 do 13:45 hodin.
  • Odebrat oběd do jídlonosiče může i sourozenec, který se v daný den vzdělává prezenčně.

Provoz školní družiny od 30. 11. 2020:

 • Dle MZ a MŠMT je možné v případě nedostatečného množství vychovatelů žáky rozdělit
  do jednotlivých oddělení po ročnících.
 • Z důvodu omezeného počtu vychovatelů bude tedy rozdělení do oddělení ve ŠD následující:
  • I. ročník – I. oddělení (vedoucí vychovatelka L. Štěrbíková)
  • II. ročník – III. oddělení (vychovatelka Mgr. A. Popelková)
  • III. ročník – II. oddělení (vychovatel Martin Budiš)
  • IV. ročník – IV. oddělení (vychovatel Mgr. F. Mokrý)
  • V. ročník – kmenová učebna třídy V. A (asistentka pedagoga E. Brázdilová)

 

S přáním pevného zdraví Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor