Zápis termínu na konzultace s třídní učitelkou

Úkoly pro chybějící žáky:

23. června

Slabikář: strana 116

Prvouka: strany 53 až 55

22. června

Slabikář: strany 113-115

Písanka: strana 40 (už nenosit)

21. června

Slabikář: strany 111 a 112

Písanka: strany 38 a 39

Matematika: strana 76 a druhá půlka strany 78

20. června

Slabikář: strany 109 a 110

Písanka: strana 37

Matematika: strana 75 a polovina strany 78

Prvouka: strana 52

17. června (pátek)

Slabikář: strana 108

Písanka: strana 36

Matematika: strana 74

16. června (čtvrtek)

Slabikář: strany 106-107

Písanka: strana 35

Prvouka: strana 51

15. června

Slabikář: strany 104 a 105

Písanka: strana 34

14. června

Slabikář: strany 102 a 103

Písanka: strana 33

Matematika: strana 73

13. června

Slabikář: strany 100-101

Písanka: strany 31-32

8. června

Slabikář: strany 98 a 99

Písanka: strany 29 a 30

7. června

Slabikář: strany 96 a 97

Pracovní sešit ke Slabikáři: strany 60 a 61

Písanka: strana 28

Matematika: strana 72

6. června

Slabikář: strana 95

Prvouka: strany 45, 46 a 47

3. června

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 59

Slabikář: strana 94

Matematika: strana 71

2. června

Slabikář: strana 93

Pracovní sešit ke Slabikáři: strany 57 a 58

Písanka: strana 27

Prvouka: strana 44 dokončit

31. května

Slabikář: strana 92

Písanka: strana 26

Matematika: strana 70

30. května

Slabikář: strana 91

Matematika: strana 69

Prvouka: strana 44/1

27. května

Slabikář: strana 90

26. května

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 56

Prvouka: strana 42

Matematika: strana 68

25. května

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 55

24. května

Slabikář: strana 89

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 54

Matematika: strana 67

Písanka: strany 24 a 25

23. května

Slabikář: strana 88

Matematika: strana 66

Prvouka: strana 41

20. května

Pracovní sešit ke Slabikáři: strany 52 a 53

Matematika: strana 65

19. května

Slabikář: strana 87

Písanka: strana 23

Matematika: dokončit druhou půlku strany 64

Prvouka: strana 40

18. května

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 51

Slabikář: strana 86

Písanka: strana 22

17. května

(omlouvám se, zapomněla jsem v úterý napsat)

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 50

Matematika: strana 63

16. května

Slabikář: strana 85

Písanka 4: strana 21

Matematika: strana 62 a půlka strany 64

Prvouka: strana 39

13. května

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 49

Slabikář: strana 84

Písanka: strana 20

Matematika: strana 61

12. května

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 48

Písanka 4: strany 18 a 19

Matematika: strana 60

Prvouka: strana 38

11. května

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 47

Písanka: strany 14 a 15

10. května

Slabikář: strany 81, 82 a 83

Písanka: strana 13

Matematika: strany 58 a 59

9. května

Písanka: strany 13 a 14

Matematika: strana 57

Prvouka: strana 37

6. května

Slabikář: strana 80

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 46

Písanka 4: strana 12

Matematika: strana 56

5. května

Slabikář: strana 79

Písanka 4: strana 11

Matematika: strany 54 a 55

Prvouka: strana 36

4. května

Slabikář: strany 77 a 78

Písanka 4: strana 10

3. května

Slabikář: strana 76

Písanka: strana 9

Matematika: strana 53

2. května

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 45

Písanka: strana 8

Matematika: strana 52

Prvouka: strana 35

29. dubna

Slabikář: strany 74 a 75

Písanka: strany 6 a 7

Matematika: strana 51 dokončit

28. dubna

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 44 (úkoly- hledej slova podle zadání a vybarvuj je červeně), pokračování je na straně 45 nahoře

Písanka: strana 5

Matematika: strana 50, začít příklady na straně 51

27. dubna

Pracovní sešit ke Slabikáři: strany 43 a 44 (číst)

Písanka 4: strana 4

26. dubna

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 42

Písanka 4: strana 3

Matematika: strana 49 a ryba strana 50/4

25. dubna

Slabikář: strana 72 a 73

Písanka číslo 4: strana 2

Matematika: 48

Prvouka: strana 33 (někteří už mají hotovo)

22. dubna

Písanka 3: strana 40

Písanka 4: strana 1

Matematika: strana 47

21. dubna

Písanka: strany 38 a 39

Matematika: strana 46

20. dubna

Slabikář: strana 71

Písanka: strana 37

19. dubna

Slabikář: strana 70

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 41

Písanka: strana 36

Matematika: strana 44 a 45

13. dubna

Slabikář: strany 68 a 69

Písanka: strana 35

12. dubna

Slabikář: strana 67

Písanka: strana 34

Matematika: strana 43

11. dubna

Písanka: strany 32 a 33

Matematika: strana 42

Prvouka: strana 32

8. dubna

Slabikář: strana 66

Matematika: strana 40-41

7. dubna

Pracovní sešit ke Slabikáři: strany 39 a 40

6. dubna

Slabikář: druhá polovina strany 65

Písanka: strana 31

5. dubna

Slabikář: strana 65 (udělali jsme jen polovinu strany)

Písanka: strana 30

Matematika: vše po stranu 39 (některé děti ještě dokončovaly)

Očekávané výstupy žáka na konci prvního ročníku- Český jazyk

Komunikační a slohová výchova – žák:

 • jednoduché věty čte plynule po slovech, složitější slova vázaně slabikuje
 • čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, odpovídá na otázky o obsahu přečteného textu
 • umí naslouchat, vnímá základní komunikační pravidla v rozhovoru
 • spisovně a srozumitelně mluví, snaží se o správnou výslovnost
 • prostě, souvisle a jasně sděluje svoji zkušenost
 • kulturně se chová a mluví (prosba, poděkování, omluva, blahopřání)
 • zvládá základní hygienické a pracovní návyky spojené se psaním
 • píše správné tvary písmen a číslic
 • píše a spojuje písmena, slabiky, slova, užívá interpunkci, znaménka
 • opíše a přepíše správně písmena, slabiky, jednoduchá slova a věty
 • píše správně snadná a foneticky jasná slova podle diktátu po předcházející přípravě
 • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti, vypráví jednoduchý příběh – možnost příspěvků do školního časopisu

Jazyková výchova – žák:

 • zná písmena abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám
 • rozliší písmeno malé, velké, tištěné, psané; rozlišuje interpunkční znaménka
 • rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky, člení slova na slabiky a hlásky ( písmena)
 • pozoruje jednoduché jazykové jevy

Literární výchova – žák:

 • čte a přednáší zpaměti a ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
 • vyjadřuje své pocity z přečteného i poslouchaného textu mluveným, výtvarným nebo pohybovým projevem
 • rozlišuje článek, báseň, nadpis, řádek, odstavec

Očekávané výstupy žáka na konci prvního ročníku- Matematika

Číslo a početní operace – žák:

 • vidí počet věcí 0 – 10, má představu o číslech 0 – 20 na základě názoru, používá přirozená čísla k modelování reálných situací
 • čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 • užívá lineární uspořádání čísel
 • dovede sčítat a odčítat čísla 0 – 10 – automatizace spojů; zpaměti sčítá a odčítá čísla v oboru 10 – 20 bez přechodu desítky, využívá analogie s první desítkou
 • pozoruje, objevuje a řeší jednoduché modelové situace na základě manipulace s penězi a věcmi
 • vytváří a řeší jednoduché slovní úlohy ze života (obor do 20, sčítání, odčítání, porovnávání), následně formuluje odpověď

Závislosti, vztahy, práce s daty – žák:

 • porovnává počet věcí v oboru do 20
 • orientuje se v prostoru ( před, za, hned před, hned za, vedle, nahoře, dole, vlevo, vpravo)
 • popisuje jednoduché vztahy z praktického života (více, méně, o několik více, o několik méně)
 • dovede obchodovat s mincemi

Geometrie v rovině a v prostoru  – žák:

 • objevuje, pozoruje a určuje geometrické útvary ( trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, krychle, kvádr, válec)
 • porovnává velikost útvarů ( malý, velký, větší, menší, největší, nejmenší)

4. dubna

Slabikář: strana 64

Matematika: strana 37 (strany 38 a 39 jsou již postupně také dokončeny)

1.dubna

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 38

Matematika: strana 36 (zajíčka už máme), strana 38 a  druhá půlka strany 39

31. března

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 37

Matematika: strana 35, polovina strany 39

30. března

Slabikář: strana 63

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 36

Písanka: strana 29

Ve středu 6.4.2022 jsme pro děti objednali besedu o ptácích, hnízdění a praktickou ukázkou vajíček. Vybíráme 30 Kč.

29. března

Slabikář: strana 62

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 35

Písanka: strana 28

Matematika: strana 34 a 36/5

28. března

Slabikář: strana 61

Matematika: strana 33

25. března

Slabikář: strana 60

Písanka: strany 26 a 27

Matematika: strany 31 a 32

Prosím o přinesení dvou vyfouknutých vajíček někdy během příštího týdne.

Také prosím, ať děti nosí u sebe v aktovce balíček papírových kapesníčků. Děkuji

24. března

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 34

Písanka: strana 25

23. března

Slabikář: strana 59

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 33

Písanka: strana 24

22. března

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 32

Písanka: strany 22-23

Matematika: strana 30 cvičení 5- přepiš do sešitu a vypočítej

21. března

Slabikář: strana 58

Matematika: strany 29-30 (ze strany 30 bez cvičení 5- to budeme dělat do sešitu až zítra)

18. března

Pracovní sešit ke Slabikáři: strany 30-31

Matematika: strana 28

17. března

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 29

Písanka: strana 21

Matematika: strana 26

16. března

Slabikář: strana 57

Písanka: strany 19 a 20

15. března

Slabikář: strana 55 a 56

14. března

Slabikář: strana 54

Písanka: strana 18

Matematika: strana 25

Prvouka: po stranu 29

Omlouvám se, zapomněla jsem na písanku, prosím máme hotové  z pátku 11. 3. i strany 16 a 17. Děkuji MP

11. března

Slabikář: strana 53

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 28

Matematika: strana 24 a zbytek strany 27

V úterý 15.3. se druhou hodinu uskuteční pro naši třídu hodina muzikoterapie- bubnování. Vybírám 50 Kč. Těšíme se.

10. března

Matematika: strana 23 a polovina strany 27

9. března

Slabikář: strana 52

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 27

Písanka: strana 15

8. března

Slabikář: strany 50 a 51

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 26

Písanka: strana 14

Matematika: strany 21 a 22

7. března

Slabikář: strana 49

Písanka: strana 13

Matematika: strana 20

4. března

Slabikář: strana 48

Písanka: strana 12

Matematika: strana 19

3. března

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 25

Matematika: strana 18

2.března

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 24

Písanka 3: strana 11

1.března

Slabikář: strana 47

Písanka: strana 10

Matematika: strany 16 a druhá část strany 17

28. února

Slabikář: strana 46

Písanka: strana 9

Matematika: strana 15 a strana 17/1,2,3,4,5

Vystřihněte, prosím dětem zbylá písmenka a znaménka za větami .?! Děti se analýzu slov na jednotlivá písmenka už pěkně naučily a stačí, když s abecedou budou pracovat jen ve škole. Pak také prosím vystřihnout zbylé číslice do 20. Děti si pak mohou obě kompletní složky nechávat ve třídě na určeném místě. Děkuji MP

25. února

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 23

Písanka 3: strana 8

Matematika: strana 14

Vystřihněte, prosím dětem zbylá písmenka a znaménka za větami .?! Děti se analýzu slov na jednotlivá písmenka už pěkně naučily a stačí, když s abecedou budou pracovat jen ve škole. Pak také prosím vystřihnout zbylé číslice do 20. Děti si mohou obě kompletní složky nechávat ve třídě na určeném místě. Děkuji MP

24. února

Písanka: strana 7

Matematika: strana 13- dokončit

23. února

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 22

Písanka: strana 6

22.února

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 21

Písanka: strany 4 a 5

Matematika: strana 13/1 a 3

21.února

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 20

Matematika: strana 12

18. února

Slabikář: strany 44-45

Písanka č. 3: strany 2 a 3

Matematika: strana 11

17. února

Slabikář: strany 42-43

Písanka č. 3: strana 1 (k vyzvednutí po tel. domluvě u paní vychovatelky L. Štěrbíkové, nebo si děti doplní až při návratu do školy- zdraví je přednější)

Matematika: strana 10

16. února

Pracovní sešit ke Slabikáři: strany 18-19

Písanka: strana 39

15. února:

Slabikář: strany 40 a 41

Písanka: strana 38

Matematika: strany 8-9

14. února

Slabikář: strana 39

Písanka: strana 37

Matematika: strana 7

3. února

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 17

Slabikář: strana 38

Písanka: strana 36

2. února

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 16

Písanka: strany 34 a 35

1.února

Slabikář: strana 36 a půlka strany 37

Písanka: strana 33

Matematika: strana 6

28. ledna

Slabikář: strana 35

Matematika 2: strana 4 (pro děti, které budou chybět i v dalším týdnu bude Matematika č. 2 nachystaná od pondělka u paní ekonomky Veselské)

Písanka: strana 32 (dopsáno dodatečně dne 1.2.- omlouvám se, zapomněla jsem)

27. ledna

Slabikář: strana 34

Matematika: strana 79 a 80/ 4,5,6

26.ledna

Slabikář: strana 33

Písanka: strana 31

25. ledna

Slabikář: strana 32

Matematika: strana 78

24. ledna

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 13

Matematika: strana 77, 80/1,2,3

21. ledna

Pracovní sešit ke Slabikáři: číst slova na straně 12

Matematika: strana 76

Prosím vystřihnout písmenka dD, kK, šŠ. Děkuji

20. ledna

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 11

Matematika: strana 75

Prvouka: strana 25

19. ledna

Slabikář: strany 30 a 31

Písanka: strana 30

18. ledna

Slabikář: strana 29

Písanka: strana 29

17. ledna

Slabikář: strana 28

Písanka: strana 28

Matematika: strana 74

14. ledna

Slabikář: strana 27

Písanka: strany 26 a 27

Matematika: strany 72 a 73

13. ledna

Slabikář: strana 26

12. ledna

Slabikář: strana 25

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 10

11. ledna

Slabikář: strana 24 dokončit

Písanka: strana 25

Matematika: strana 71 dokončit

10. ledna

Slabikář: strana 24/7 a slova v barevných sloupcích

Písanka 2: strana 24

Matematika: dokončit stranu 69

7. ledna

Slabikář: strana 23

Písanka: strana 23

Matematika: strana 69/1 a 2, 71/1, 2, 3, 4

6. ledna

Slabikář: 23/6

Písanka: strana 22

Matematika: strana 69/1

5. ledna

Slabikář: strana 22

Písanka: strana 21

Ve čtvrtek 6.1. se uskuteční Tříkrálový výchovný koncert. Bude v tělocvičně naší školy v průběhu třetí vyučovací hodiny. Zpívat bude operní pěvec tenorista pan Břetislav Vojkůvka s klavírním doprovodem paní Giovanny Spáčilové (lidové i umělé písničky zaměřené na vánoční a zimní tematiku). Vybírám 80 Kč.

Prosím vystřihnout písmenka nN, vV, zZ. Děkuji

4. ledna

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 9

Písanka 2: strana 20

Matematika: strana 68

3. ledna

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 8

Písanka 2: strana 19

Matematika: strana 68/1, 2 a 4

22. prosince

Slabikář: strany 20-21

Písanka 2: strana 18

21. prosince

Slabikář: strana 19

Písanka: strana 17

Matematika: strana 67/2,3,4 a vánoční strana 70

20. prosince

Slabikář: strana 18

Matematika: strana 66 (celá) a 67/cvičení 1

17. prosince

Matematika: strana 65

Skládat slova z písmenek ve složce.

16. prosince

PS ke Slabikáři: strana 7

Písanka 2: 16

Matematika: strana 64

15. prosince

Slabikář: strana 17 (on-line)

PS ke Slabikáři: strana 6 (on-line)

Písanka 2: strana 15 (on-line)

Prosím vystřihnout písmena yY, nN, vV

Zítra by se už všechny děti s negativním testem měly vrátit do školy, proto už nebude distanční výuka. Děkuji Vám za spolupráci. Jste skvělí. MP

14. prosince

Slabikář: strana 17/ první cvičení a číst slabiky v domečku (on-line)

Písanka: strana 14 (on-line)

Matematika: dokončit stranu 62 a strana 63 (on-line)

13. prosince

Slabikář: strana 16 (on-line)

Písanka 2: strana 13 (on-line)

Matematika: strana 61 a 62/4,5,6 a 7 (on-line)

V úterý i středu se pokusíme opět o on-line výuku. Děkuji za trpělivost a pochopení. Žáci jsou vzhledem k věku a schopnostem výborní. MP

10. prosince

Slabikář: strana 15 (udělali jsme on-line, za domácí úlohu tuto stranu číst)

Písanka 2: strana 12 (on-line)

Matematika: strana 60 a ze strany 62 cvičení 2 a 3 (on-line)

9. prosince

Písanka 2: strana 11

Matematika: strana 59

Zítra kontaktuji všechny žáky naší třídy přes MS teams v 7:20, pokud se vám to podaří, připojte se, prosím. Děkuji MP

8. prosince

Slabikář: strana 14

Písanka 2: strana 10

7. prosince

Slabikář: strana 13

Písanka 2: strana 9

Matematika: strana 58

6. prosince

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 5

Písanka 2: strana 8

Matematika: strana 57 a cvičení 1 na straně 62

3. prosince

Slabikář: strana 12

Písanka: strana 7

Matematika: strany 55 a 56

2.prosince

Písanka: strana 6

Matematika: strana 55

1.prosince

Slabikář: strana 11

Písanka: strany 3, 4 a 5

30. listopadu

Slabikář: strana 10

Písanka 2: strany 1 a 2 (Písanka číslo 2 je k vyzvednutí v kanceláři u paní Veselské, nebo mě napište, kdo z žáků školy vám ji může doručit do schránky. Děkuji)

Matematika: strana 54

29. listopadu

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 4

Prvouka: strana 17

Prosím rodiče chybějících žáků, aby si vyzvedli u paní ekonomky Hany Veselské druhý díl písanky. Pokud je celá rodina v karanténě, dejte mi přes bakalář vědět, po kom písanku poslat a hodit do schránky. Děkuji

26. listopadu

Slabikář: strana 9

Písanka: strany23 a 24

Matematika: strany 52-53

Prosím vystřihnout tT,jJ a číslice a tečky 6-10

25. listopadu

Slabikář: strana 8

Písanka: strana 22

Matematika: strana 52

24.listopadu

Slabikář: strana 8

Písanka: strany 20-21

Prosím vystřihnout tT, jJ a číslice a tečky 6-10

23. listopadu

Slabikář: strana 7

Písanka: strany 18 a 19

Matematika: strana 51

Prosím vystřihnout písmena tT, jJ a číslice a tečky 6-10, prosím také o velkou igelitovou tašku, ve které si děti přinesou domů ze školy namalované výkresy a výrobky.

22. listopadu

(od zítřka už budu normálně ve škole, děkuji za trpělivost)

Slabikář: strana 7 (testovali se, tak stihli asi jen slabiky v domečku a slova ve cvičení u hvězdičky)

Písanka: strana 17

Matematika: strany 50 a asi i strana 51 (zítra to zjistím a upřesním)

Prvouka: strana 16

18. až 19. listopadu

Slabikář: strana 6

Písanka: strany 14 a 15 (POZOR-Doplněno dodatečně- žáci ještě v pátek stihli napsat v písance stranu 16- malé s, omlouvám se, řídím to na dálku z domu, děkuji za pochopení)

Matematika: strany 48 a 49

Prvouka: strana 15

16. listopadu

Slabikář: věty (druhá půlka stránky) strana 5

Písanka: strany 12 a 13

Matematika: strana 47

15. listopadu

Slabikář: strana 5 (čtení slabik v domečku a čtení slov v dalších dvou řádcích)

Písanka 1: strana 11

Matematika: strany 45 a 46

Prvouka: strana 14 (děti mohou na příště donést do prvouky jednu fotku své rodiny)

12. listopadu

Slabikář: strana 4

Písanka: strany 9 a 10

Matematika: strana 44

11. listopadu

Pracovní sešit ke Slabikáři: strana 3

Matematika: strana 43

Prvouka: strana 13

10. listopadu

Slabikář: strana 3

Pracovní sešit ke Slabikáři: strany 1 a 2 (stranu 2 číst slabiky i slova)

Písanka č. 1: strana 8

9. listopadu

Živá abeceda: dokončili jsme a předali nové Slabikáře a k nim pracovní sešity (prosím obalit)

Matematika: strany 41 a 42

8. listopadu

Živá abeceda: strana 45

Matematika: strany 39 a 40

5. listopadu

Živá abeceda: strany 42-44

Matematika: strany 37-38

4. listopadu

Matematika: strana 36

Prvouka: strana 10

3. listopadu

Živá abeceda: strany 40-41

2. listopadu

Živá abeceda: strana 39

Matematika: strana 35

1. listopadu

Živá abeceda: strana 38

Matematika: strana 34

26. října

Živá abeceda: strana 37

Dále pak jsme skládali z písmenek nejrůznější slabiky, které známe a také slova: mele, malá, sele, pole, máma, pase.

V matematice jsme nešli dál v pracovním sešitě, ale skládali jsme z čísel příklady na sčítání do 5 bez nuly a pak jsme tyto příklady psali do sešitu matematiky.

Prosím, vystřihnout (kdo ještě nemá) písmenka Pp, UuÚúů, IiÍí. Děkuji

Přeji všem brzké uzdravení.

25. října

Živá abeceda: strana 36

Matematika: strany 32 a 33

Prvouka: strana 9

22. října

Živá abeceda: strana 35

Matematika: strany 30 a 31

21. října

Živá abeceda: strana 34

Matematika: strany 28 a 29

20. října

Živá abeceda: strany 32 a 33 (prosím řiďte se vysvětlivkami ve spodní části stránky, děkuji)

19. října

Živá abeceda: strana 32 (stihli jsme jen půlku stránky, zbytek až zítra)

Písanka: strana 7

Matematika: strany 26 a 27

Připomínám, že zítra se budeme fotit.

18.října

Živá abeceda: strana 31

Matematika: strana 25

15. října

Živá abeceda: strana 30

Písanka 1: strana 6

Matematika: strana 24

12. října

Živá abeceda: strana 27- dokončit

Písanka 1: strana 4

Matematika: strana 21

Prosím vystřihnout další tvary písmen Ss, OoÓó (podepsat)

20. října se budeme fotit (3 ks fotek za 120 Kč)

11. října

Živá abeceda: strana 27/ polovina strany (cvičení s mašličkou a kytičkou- u čtení slabik vymýšlet slova, která začínají na danou slabiku)

Písanka 1: strana 3

Matematika: strana 20

8. října

Živá abeceda: strana 26

Matematika: strany 18-19

Poslední hodinu byla třídnická hodina zaměřená na poznávání se žáků mezi sebou.

7. října

Matematika: dokončit stranu 17

6. října

Moje první psaní: strany 34-35

Živá abeceda: dokončit stranu 25

Písanka 1: první strana

5. října

 1. hodinu byla beseda se spisovatelkou dětských knih Michaelou Fišarovou.

Živá abeceda: strana 25/ polovina strany (cvičení se srdíčkem a s pusinkou)

Moje první psaní: strany 32-33

Matematika: strana 17/ cvičení 1,2 a 3

4. října

Živá abeceda: strana 24

Moje první psaní: strany 30-31

Matematika: strana 16

Zítra 7:20-8:20 bude plánovaná beseda se spisovatelkou dětských knih M. Fišarovou.

1. října

Živá abeceda: strana 23

Moje první psaní: strany 28-29

30. září

Moje první psaní: strany 26-27

Matematika: strana 15

Prvouka: strana 6

29. září

Živá abeceda: strany 21 a 22

Moje první psaní: strana 25

Prosím vystřihnout a podepsat všechny tvary Ll, EeÉé.

Vážení rodiče, v úterý 5.10. se uskuteční na naší škole beseda o dětských knihách. Besedu povede paní spisovatelka M. Fišarová. Na tuto akci vybíráme 60 Kč.

 

27. září

Živá abeceda: strana 20

Moje první psaní: strana 24 (část v hodině, dokončit za domácí úkol)

Matematika: strana 13 a 14

24. září

Živá abeceda: strana 19

Moje první psaní: strany 22 a 23

Matematika: strana 12

 

23. září

Živá abeceda: strana 18

Moje první psaní: strana 21

Matematika: strana 11

Prvouka: strana 5

22. září

Živá abeceda: strana 17 (číst slabiky)

Moje první psaní: strany 19 a 20

21. září

Živá abeceda: po stranu 16 (číst písmena)

Moje první psaní: strana 18

20. září

Živá abeceda: po stranu 14

Moje první psaní: po stranu 17

Matematika: strana 10

Prvouka: strana 4

17. září

Živá abeceda: po stranu 13

Moje první psaní: po stranu 15

Matematika: 9/3 a 4

Psaní číslic: strana 5 – číslice 5 (kromě dvou posledních řádků, k těm se vrátíme později)

16. září

Živá abeceda: po stranu 12

Moje první psaní: 13

Matematika: 9/1 a 2

Psaní číslic (fialová z druhé strany): strana 4- číslice 4

15. září

Živá abeceda: po stranu 11

Moje první psaní: 12

Prosím vystřihnout číslice a tečky od 0 do 5, porovnávací znaménka , +, -, = a všechna písmena Mm, AaÁá. Nezapomeňte vždy podepsat a vložit do složek. Děkuji, Markéta Pospíšilová

14. září

Živá abeceda: po stranu 8

Matematika: po stranu 8

Moje první psaní: po stranu 11

13. září

Živá abeceda: strana 7

Matematika: po stranu 7

Moje první psaní: po stranu 8

Prvouka: strana 3- bludiště

Prosím vystřihnout číslice a tečky od 0 do 5, porovnávací znaménka , +, -, = a všechna písmena Mm, AaÁá. Nezapomeňte vždy podepsat a vložit do složek. Děkuji, Markéta Pospíšilová

10. září

Živá abeceda: po stranu 6

Matematika: strana 6/1 a 2

Psaní číslic (fialová učebnice): strana 3

9. září

Živá abeceda: po stranu 5

Matematika: strana 5/3 a 4

Psaní číslic (fialová učebnice): strana 2

8. září

Živá abeceda: po stranu 4

Moje první psaní: po stranu 7

7.září 2021

Živá abeceda: po stranu 2

Moje první psaní (uvolňovací cviky s říkadly): po stranu 5

Psaní číslic (fialový pracovní sešit z druhé strany): po stranu 1