Název projektu: Naše třída – moje parta
Identifikační číslo: RP19-18
Poskytovatel: Zlínský kraj
Období realizace: 1/2018 – 12/2018
 

Dotace bude využita při realizaci preventivních programů zaměřených na specifickou primární prevenci, přičemž je kladem důraz na zdravé klima třídy.

Projekt vychází z dotazníkového šetření „Škála impulzivity Dolejše a Skopala“ a „Výskyt rizikového chování u adolescentů“, která byla v naší škole provedena v květnu 2017. Ve většině tříd na prvním stupni proběhly preventivně-interakční programy v závěru roku 2017. Naším cílem je v programech všeobecné a selektivní prevence pokračovat i ve vyšších ročnících, aktivně zapojit zákonné zástupce a u pedagogů posílit zodpovědný přístup k primární prevenci, a to nejen šikany. Ve spolupráci s certifikovanými organizacemi, nízkoprahovými zařízeními a středisky volného času chceme realizovat:

  • v pátém ročníku třídenní adaptační pobyt (příchod nových žáků)
  • v 4., 6. – 9. ročníku rozvoj kolektivů.

Náplň programu a časová dotace v jednotlivých třídách bude v souladu s aktuálními potřebami třídy a s výsledky výše jmenovaných diagnostických nástrojů. Pedagogům a zejména třídním učitelům bude dána možnost konzultace s odborníky. Samozřejmostí je účast na semináři věnujícím se otázkám rozvoje kolektivu, klimatu třídy a vedení třídnických hodin.