Název OP: Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010507
Poskytovatel dotace: MŠMT
Období realizace: 1/2019 – 31/2020
Výše dotace: dotace může být poskytnuta až do výše 1 772 239,- Kč
 

Cílem projektu „Úspěch pro všechny II“ je poskytnout dočasnou personální podporu v mateřské škole, základní škole a školní družině a rodičům poskytnout informace spojené s nástupem jejich dětí na základní školu a s modernizací škol a vzdělávacího systému. V rámci projektu budeme realizovat tyto aktivity:

Číslo aktivity: 2.I/1

Název aktivity: Školní asistent- personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Číslo aktivity: 2.I/14

Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Číslo aktivity: 2.II/1.

Název aktivity: Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Číslo aktivity: 2.II/5.

Název aktivity: Školní kariérový poradce- personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního kariérového poradce základním školám a podpořit tak žáky základních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem za vzdělávání.

Číslo aktivity: 2.V/1.

Název aktivity: Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta školním družinám a školním klubům. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem.